Visa allt om Castellum Mitt AB
Visa allt om Castellum Mitt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 199 699 191 079 - 202 627 208 243 245 667 286 398 279 609 278 753 252 326
Övrig omsättning - - - 193 305 42 137 306 865 197 452 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 64 160 73 163 - 53 645 51 621 -20 470 11 128 88 560 133 731 132 216
Resultat efter finansnetto 39 973 43 929 - 12 917 979 -100 697 -72 204 14 418 57 385 47 966
Årets resultat 22 181 41 626 - -4 335 2 027 -56 682 -54 077 1 551 93 348 35 035
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 675 821 6 355 861 - 2 166 355 2 120 506 2 368 226 2 598 942 2 661 264 2 529 921 2 513 487
Omsättningstillgångar 4 427 641 2 551 139 - 122 944 171 965 123 204 162 863 232 881 68 309 63 693
Tillgångar 8 103 462 8 907 000 - 2 289 299 2 292 471 2 491 430 2 761 805 2 894 145 2 598 230 2 577 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 919 794 2 735 197 - 398 000 581 335 144 408 340 255 554 900 500 614 445 156
Obeskattade reserver 33 337 34 423 - 33 562 27 842 25 659 24 749 27 636 24 634 13 962
Avsättningar (tkr) 118 831 101 039 - 75 215 74 243 72 302 110 510 106 680 56 050 94 795
Långfristiga skulder 3 113 465 3 123 125 - 1 680 620 1 583 143 2 134 570 2 159 795 2 143 532 1 966 787 1 930 522
Kortfristiga skulder 1 918 035 2 913 216 - 101 902 25 908 114 491 126 496 61 397 50 145 92 744
Skulder och eget kapital 8 103 462 8 907 000 - 2 289 299 2 292 471 2 491 430 2 761 805 2 894 145 2 598 230 2 577 179
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12 *
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 447 2 354 - 2 535 1 751 2 048 2 310 2 074 1 180 1 070
Varav tantiem till styrelse & VD - 715 - 1 134 422 719 1 099 892 - -
Löner till övriga anställda 32 708 29 961 - 22 276 18 597 19 782 17 790 15 226 15 820 14 400
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 147 15 714 - 12 449 8 233 10 475 8 380 9 080 8 655 7 940
Utdelning till aktieägare 0 0 - 115 000 179 000 108 000 158 000 214 000 61 500 60 000
Omsättning 199 699 191 079 - 395 932 250 380 552 532 483 850 279 609 278 753 252 326
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 80 58 - 53 50 46 42 41 40 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 496 3 294 - 3 823 4 165 5 341 6 819 6 820 6 969 6 820
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 641 828 - 703 572 702 678 643 641 633
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 64 160 98 420 - 74 772 84 596 6 519 38 885 118 597 159 441 154 936
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,51% - - -2,70% -15,23% -14,22% 2,43% 0,31% 10,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,92% 1,45% - 4,00% 4,43% 0,39% 1,31% 3,64% 5,80% 5,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 77,92% 67,52% - 45,22% 48,77% 3,98% 12,63% 37,67% 54,05% 59,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,03% 42,13% - 54,37% 54,45% 54,78% 55,29% 50,77% 51,08% 54,34%
Rörelsekapital/omsättning 1 256,69% -189,49% - 10,38% 70,14% 3,55% 12,70% 61,33% 6,52% -11,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,35% 31,01% - 18,53% 26,31% 6,56% 12,98% 19,88% 19,97% 17,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 230,84% 87,57% - 120,65% 663,75% 107,61% 128,75% 379,30% 136,22% 68,68%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...