Visa allt om Euroclear Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 949 436 756 764 622 601 549 000 542 150 509 274 474 430 420 792 399 656 383 311
Övrig omsättning 543 1 964 2 177 3 000 4 057 16 953 13 653 11 506 9 618 10 048
Rörelseresultat (EBIT) 422 295 - 171 957 92 000 110 522 173 609 181 172 147 866 148 505 142 838
Resultat efter finansnetto 422 128 - 171 059 91 000 108 544 170 490 181 512 152 730 155 970 155 198
Årets resultat 333 702 - 133 723 108 000 120 885 132 381 123 967 112 793 113 940 102 284
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 111 026 115 877 105 624 88 000 101 525 120 830 64 319 63 104 72 297 80 054
Omsättningstillgångar 1 827 821 1 224 991 1 147 580 942 000 896 285 907 647 737 203 672 034 666 071 634 414
Tillgångar 1 938 847 1 340 868 1 253 204 1 031 000 997 810 1 028 477 801 522 735 138 738 368 714 468
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 834 441 704 916 611 795 586 000 478 024 357 139 349 508 338 848 342 728 329 754
Obeskattade reserver 148 000 148 000 148 000 148 000 197 000 244 000 244 000 222 000 214 000 206 000
Avsättningar (tkr) 29 864 30 978 32 124 35 000 37 173 39 776 42 447 45 118 47 850 50 655
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 926 542 456 974 461 285 262 000 285 613 387 562 165 567 129 172 133 790 128 059
Skulder och eget kapital 1 938 847 1 340 868 1 253 204 1 031 000 997 810 1 028 477 801 522 735 138 738 368 714 468
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12 *
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 3 874 3 098 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 5 000 0 - - - 1 366 -
Löner till övriga anställda 98 622 89 093 83 027 69 000 60 801 56 620 56 173 46 972 43 177 49 500
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 10 158 0 5 4 612 - - 3 565 3 103
Sociala kostnader 53 473 51 926 50 033 41 000 35 169 34 481 33 408 30 795 34 133 27 615
Utdelning till aktieägare 0 0 66 862 108 000 0 0 124 750 113 307 116 672 100 967
Omsättning 949 979 758 728 624 778 552 000 546 207 526 227 488 083 432 298 409 274 393 359
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 118 108 101 94 87 82 75 69 67 69
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 046 7 007 6 164 5 840 6 232 6 211 6 326 6 098 5 965 5 555
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 410 1 395 1 438 1 255 1 201 1 180 1 267 1 230 1 284 1 158
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 437 450 - 174 282 130 000 111 495 177 079 184 265 153 621 154 984 149 528
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,46% 21,55% 13,41% 1,26% 6,46% 7,34% 12,75% 5,29% 4,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,78% - 13,72% 8,92% 11,08% 16,88% 22,66% 20,78% 21,12% 21,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 44,48% - 27,62% 16,76% 20,39% 34,09% 38,28% 36,30% 39,03% 40,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 94,93% 101,49% 110,23% 123,86% 112,64% 102,12% 120,49% 129,01% 133,18% 132,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,99% 61,18% 58,03% 68,03% 63,31% 53,23% 67,35% 69,65% 69,02% 67,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,27% 268,07% 248,78% 359,54% 313,81% 234,19% 445,26% 520,26% 497,85% 495,41%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2020-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!