Visa allt om Aftonbladet Hierta Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 * 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 542 685 1 569 652 1 429 177 1 386 232 1 618 544 1 725 887 1 792 697 1 827 736 1 937 263 1 974 903
Övrig omsättning 52 042 30 705 43 055 199 540 172 569 135 233 161 922 116 285 89 440 76 585
Rörelseresultat (EBIT) 54 829 93 740 -33 014 8 320 108 834 188 635 182 191 193 722 185 833 264 615
Resultat efter finansnetto 57 557 93 883 -32 863 18 183 113 062 189 595 179 335 192 770 237 710 278 346
Årets resultat 45 948 74 454 22 058 14 015 147 841 145 284 148 700 150 523 186 805 217 218
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 * 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 742 48 179 50 009 35 858 56 455 75 578 114 368 90 184 98 767 86 238
Omsättningstillgångar 580 559 622 676 564 589 600 426 746 012 875 538 818 443 1 084 867 1 179 473 1 165 058
Tillgångar 629 301 670 855 614 598 636 284 802 467 951 116 932 811 1 175 051 1 278 240 1 251 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 312 101 405 334 330 880 308 823 451 288 455 747 454 463 491 463 540 940 572 371
Obeskattade reserver 0 0 0 62 000 62 000 138 801 136 158 145 247 159 412 159 413
Avsättningar (tkr) 24 194 25 211 23 037 23 547 23 841 25 161 26 217 27 587 25 302 3 715
Långfristiga skulder 6 273 8 997 18 283 1 764 520 972 706 303 2 130 0
Kortfristiga skulder 286 733 240 310 242 398 240 150 264 818 330 435 315 267 510 451 550 456 515 797
Skulder och eget kapital 629 301 - 614 598 636 284 802 467 951 116 932 811 1 175 051 1 278 240 1 251 296
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12 *
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 753 4 400 3 867 3 383 3 776 2 952 4 410 5 528 4 779 7 489
Varav tantiem till styrelse & VD 1 949 0 0 0 747 603 - - - -
Löner till övriga anställda 193 291 191 700 236 630 214 572 207 423 207 306 257 866 287 751 303 093 268 412
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 102 758 105 496 118 042 80 352 108 362 107 122 131 818 150 447 156 303 126 290
Utdelning till aktieägare 92 279 140 114 0 0 156 480 152 300 144 000 185 700 200 000 222 000
Omsättning 1 594 727 1 600 357 1 472 232 1 585 772 1 791 113 1 861 120 1 954 619 1 944 021 2 026 703 2 051 488
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 266 247 279 280 275 287 340 383 368 374
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 800 6 355 5 123 4 951 5 886 6 014 5 273 4 772 5 264 5 280
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 189 1 238 1 300 1 204 1 186 1 131 1 193 1 192 1 297 1 116
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 64 406 103 530 -24 115 36 554 145 918 230 992 217 521 227 261 212 733 280 795
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,72% 9,83% 3,10% -14,35% -6,22% -3,73% -1,92% -5,65% -1,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,31% 14,14% -5,18% 3,03% 14,17% 19,98% 19,67% 16,44% 18,66% 22,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,80% 6,04% -2,23% 1,39% 7,02% 11,01% 10,23% 10,57% 12,31% 14,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,26% 97,90% 96,88% 95,77% 96,28% 96,00% 95,76% 95,80% 94,89% 94,31%
Rörelsekapital/omsättning 19,05% 24,36% 22,54% 25,99% 29,73% 31,58% 28,07% 31,43% 32,47% 32,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,59% 60,42% 53,84% 56,14% 62,26% 59,30% 60,11% 51,47% 52,05% 55,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 202,47% 259,11% 232,92% 250,02% 281,71% 264,97% 259,60% 212,53% 214,27% 225,88%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2021-12 : Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!