Visa allt om Aftonbladet Hierta Aktiebolag
Visa allt om Aftonbladet Hierta Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 725 887 1 792 697 1 827 736 1 937 263 1 974 903 2 078 970 2 152 439 2 330 788 2 272 512 10 836
Övrig omsättning 135 233 161 922 116 285 89 440 76 585 76 706 70 433 95 639 121 940 -
Rörelseresultat (EBIT) 188 635 182 191 193 722 185 833 264 615 289 243 218 041 290 509 47 329 -14 552
Resultat efter finansnetto 189 595 179 335 192 770 237 710 278 346 314 564 230 525 294 357 56 668 1 750 533
Årets resultat 145 284 148 700 150 523 186 805 217 218 181 512 134 614 205 934 31 318 1 748 169
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 578 114 368 90 184 98 767 86 238 43 870 43 503 43 989 58 939 862 286
Omsättningstillgångar 875 538 818 443 1 084 867 1 179 473 1 165 058 1 104 983 1 038 418 1 186 734 1 449 429 1 886 311
Tillgångar 951 116 932 811 1 175 051 1 278 240 1 251 296 1 148 853 1 081 921 1 230 723 1 508 368 2 748 597
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 455 747 454 463 491 463 540 940 572 371 508 753 529 298 418 273 902 194 1 861 568
Obeskattade reserver 138 801 136 158 145 247 159 412 159 413 159 413 85 112 25 756 16 667 0
Avsättningar (tkr) 25 161 26 217 27 587 25 302 3 715 3 094 2 816 5 103 2 818 6 030
Långfristiga skulder 972 706 303 2 130 0 1 506 2 075 0 0 578 947
Kortfristiga skulder 330 435 315 267 510 451 550 456 515 797 476 087 462 620 781 591 586 689 302 052
Skulder och eget kapital 951 116 932 811 1 175 051 1 278 240 1 251 296 1 148 853 1 081 921 1 230 723 1 508 368 2 748 597
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 952 4 410 5 528 4 779 7 489 9 006 3 714 3 333 5 426 0
Varav tantiem till styrelse & VD 603 - - - - 1 200 700 1 300 900 -
Löner till övriga anställda 207 306 257 866 287 751 303 093 268 412 256 505 309 188 297 689 311 226 5 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 107 122 131 818 150 447 156 303 126 290 120 472 154 022 149 958 152 077 1 456
Utdelning till aktieägare 152 300 144 000 185 700 200 000 222 000 150 000 200 000 23 917 500 000 1 601 410
Omsättning 1 861 120 1 954 619 1 944 021 2 026 703 2 051 488 2 155 676 2 222 872 2 426 427 2 394 452 10 836
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 287 340 383 368 374 390 469 436 - 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 014 5 273 4 772 5 264 5 280 5 331 4 589 5 346 - 3 612
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 131 1 193 1 192 1 297 1 116 1 076 1 030 1 064 - 4 706
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 230 992 217 521 227 261 212 733 280 795 302 408 235 524 313 261 79 301 -14 552
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,73% -1,92% -5,65% -1,91% -5,01% -3,41% -7,65% 2,56% 20 871,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,98% 19,67% 16,44% 18,66% 22,49% 27,48% 21,48% 24,06% 3,99% 64,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,01% 10,23% 10,57% 12,31% 14,25% 15,19% 10,80% 12,70% 2,65% 16 379,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,00% 95,76% 95,80% 94,89% 94,31% 93,38% 93,01% 91,86% 89,82% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,58% 28,07% 31,43% 32,47% 32,88% 30,25% 26,75% 17,38% 37,96% 14 620,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,30% 60,11% 51,47% 52,05% 55,68% 54,51% 54,72% 35,53% 60,63% 67,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 264,97% 259,60% 212,53% 214,27% 225,88% 232,10% 224,46% 151,84% 247,05% 624,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...