Visa allt om Skellefteå Stadshus Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 4 913 487 4 650 959 4 709 184 4 705 984 4 940 181 5 396 136 5 880 024 5 168 902 4 273 103 4 284 354
Övrig omsättning 52 849 45 570 70 532 94 320 69 095 197 043 60 010 59 851 16 164 14 657
Rörelseresultat (EBIT) 354 743 488 435 340 916 476 042 255 398 533 826 363 582 525 858 403 179 631 732
Resultat efter finansnetto 240 269 644 004 723 575 121 668 -71 078 263 607 59 761 171 551 154 694 141 587
Årets resultat 181 060 553 773 676 534 47 696 -84 096 317 822 41 632 78 597 80 054 137 253
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 820 924 19 460 946 19 303 792 19 373 913 18 564 564 18 358 822 17 757 768 17 204 786 17 191 466 16 896 696
Omsättningstillgångar 906 762 1 021 128 1 396 462 1 141 264 1 162 652 1 259 800 1 215 199 1 440 708 1 093 479 1 177 033
Tillgångar 20 727 686 20 482 074 20 700 254 20 515 177 19 727 216 19 618 622 18 972 967 18 645 494 18 284 945 18 073 729
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 274 440 11 136 801 10 607 653 9 931 000 10 645 421 1 719 455 1 404 832 1 383 294 1 318 227 1 243 867
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 345 002 2 286 799 2 212 402 2 177 140 847 242 824 399 883 979 840 502 741 671 668 973
Långfristiga skulder 4 939 681 4 542 084 5 136 012 5 956 508 7 126 114 15 990 762 15 639 010 14 613 512 14 833 918 14 361 418
Kortfristiga skulder 2 168 563 2 516 390 2 744 187 2 450 529 1 108 439 1 084 006 1 045 146 1 808 186 1 391 129 1 799 471
Skulder och eget kapital 20 727 686 20 482 074 20 700 254 20 515 177 19 727 216 19 618 622 18 972 967 18 645 494 18 284 945 18 073 729
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 11 691 10 622 8 535 7 856 8 660 9 080 7 526 7 035 5 104 5 415
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 408 674 395 644 392 346 374 014 366 610 362 965 347 560 283 069 272 016 254 887
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 192 740 173 757 190 700 170 021 125 256 163 906 166 040 138 067 136 642 122 876
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 966 336 4 696 529 4 779 716 4 800 304 5 009 276 5 593 179 5 940 034 5 228 753 4 289 267 4 299 011
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 904 894 908 943 929 919 905 804 733 722
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 435 5 202 5 186 4 990 5 318 5 872 6 497 6 429 5 830 5 934
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 702 682 680 621 642 610 592 576 589 556
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 085 416 983 943 909 698 974 232 988 471 1 214 897 1 013 222 1 000 095 952 414 1 119 429
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,64% -1,24% 0,07% -4,74% -8,45% -8,23% 13,76% 20,96% -0,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,77% 3,87% 4,81% 2,45% 0,80% 2,97% 2,08% 2,86% 2,35% 3,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,45% 17,05% 21,16% 10,68% 3,21% 10,81% 6,72% 10,31% 10,04% 15,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 53,12% 51,23% 44,88% 49,65% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -25,68% -32,15% -28,62% -27,82% 1,10% 3,26% 2,89% -7,11% -6,97% -14,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,39% 54,37% 51,24% 48,41% 53,96% 8,76% 7,40% 7,42% 7,21% 6,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,94% 36,26% 46,67% 41,64% 92,45% 102,57% 97,47% 71,98% 67,18% 59,52%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 890 3 301 3 872 1 897 3 520 2 844 3 419 2 447 1 830 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -385 0 73 -2 200 -17 -10 000 -1 -27 -131 0
Resultat efter finansnetto 97 490 25 961 -1 598 -2 143 0 -72 759 -64 735 -57 574 -32 320 -240 000
Årets resultat 97 490 25 961 -1 598 -2 200 0 -10 355 -47 781 -57 593 -32 320 -240 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 049 911 15 923 479 16 222 489 17 351 085 17 108 138 9 249 841 10 007 844 10 007 844 10 007 844 10 007 844
Omsättningstillgångar 735 692 333 144 10 126 21 699 825 929 65 958 58 425 32 382 155 062
Tillgångar 16 050 646 15 924 171 16 555 633 17 361 211 17 129 837 10 075 770 10 073 802 10 066 269 10 040 226 10 162 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 993 122 9 993 488 9 993 421 9 995 021 9 997 221 990 221 1 000 575 1 000 846 1 001 062 1 001 062
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 800 000 4 420 000 5 040 000 5 840 000 6 996 742 9 058 742 9 045 234 9 006 844 9 006 844 9 006 844
Kortfristiga skulder 1 257 524 1 510 683 1 522 211 1 526 190 135 874 26 807 27 992 58 579 32 320 155 000
Skulder och eget kapital 16 050 646 15 924 171 16 555 633 17 361 211 17 129 837 10 075 770 10 073 802 10 066 269 10 040 226 10 162 906
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 978 1 086 1 086 987 381 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 912 1 121 1 121 1 006 331 0
Utdelning till aktieägare 142 506 97 856 25 896 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 890 3 301 3 872 1 897 3 520 2 844 3 419 2 447 1 830 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 3 520 2 844 3 419 2 447 1 830 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 2 050 2 272 2 440 2 021 716 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 0 73 0 -17 0 -1 -27 -131 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,84% -14,75% 104,11% -46,11% 23,77% -16,82% 39,72% 33,72% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,40% 1,08% 1,01% 0,98% 0,95% 0,28% 0,38% 0,38% 0,38% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5 756,71% 5 192,12% 4 319,24% 8 953,66% 4 635,91% 988,61% 1 114,71% 1 555,74% 2 074,59% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning -32 308,20% -45 743,44% -30 709,38% -79 919,03% -3 243,61% 28 098,52% 1 110,44% -6,29% 3,39% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,26% 62,76% 60,36% 57,57% 58,36% 9,83% 9,93% 9,94% 9,97% 9,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,06% 0,05% 21,89% 0,66% 15,97% 3 081,02% 235,63% 99,74% 100,19% 100,04%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...