Visa allt om Ilexpressen i Visby AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 9 049 7 957 11 139 10 888 10 044 8 785 8 387 8 688 8 162 9 345
Övrig omsättning 1 422 - - 12 790 15 56 3 67 105 521
Rörelseresultat (EBIT) 23 - 428 14 112 827 530 484 55 -150 1 008
Resultat efter finansnetto 24 - 400 14 012 658 349 184 -266 -513 802
Årets resultat 313 - 427 10 976 540 18 0 0 1 311
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 227 973 1 321 1 572 7 193 7 237 7 555 8 345 9 125 7 871
Omsättningstillgångar 3 272 2 908 6 364 20 859 2 954 1 644 1 645 1 177 1 379 2 176
Tillgångar 3 499 3 881 7 685 22 430 10 147 8 881 9 199 9 522 10 504 10 047
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 317 1 004 679 11 536 1 460 920 901 901 901 901
Obeskattade reserver 402 782 778 938 1 003 1 043 721 543 811 1 331
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 4 434 5 096 5 220 5 532 6 143 6 639 5 419
Kortfristiga skulder 1 780 2 095 6 228 5 522 2 587 1 699 2 045 1 935 2 153 2 397
Skulder och eget kapital 3 499 3 881 7 685 22 430 10 147 8 881 9 199 9 522 10 504 10 047
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08 *
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 433 3 337 3 556 3 325 3 546
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 1 390 1 267 1 439 1 286 1 380
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 471 7 957 11 139 23 678 10 059 8 841 8 390 8 755 8 267 9 866
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 11 11 11 11 11 11 12 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 131 723 1 013 990 913 799 762 724 742 779
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 641 352 539 554 537 471 448 451 456 444
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 799 - 789 14 545 1 283 937 979 835 588 1 549
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,72% -28,57% 2,31% 8,40% 14,33% 4,75% -3,46% 6,44% -12,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,77% - 5,66% 62,93% 8,19% 6,02% 5,29% 0,67% -1,27% 10,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,30% - 3,91% 129,65% 8,27% 6,09% 5,81% 0,74% -1,63% 10,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 97,59% 99,21% 99,57% 99,00% 99,28% 98,76% 98,55% 97,53%
Rörelsekapital/omsättning 16,49% 10,22% 1,22% 140,86% 3,65% -0,63% -4,77% -8,72% -9,48% -2,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,60% 41,59% 16,73% 54,69% 22,10% 19,52% 15,91% 13,91% 14,27% 18,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,82% 138,81% 101,08% 376,98% 113,03% 95,00% 78,29% 60,31% 61,77% 88,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-08 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...