Visa allt om Katrineholms Industrihus Aktiebolag
Visa allt om Katrineholms Industrihus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 52 836 57 511 56 357 55 709 55 291 52 505 42 677 47 820 48 842 39 983
Övrig omsättning 6 182 4 500 5 1 126 12 - 6 166 127 1 512 5 394
Rörelseresultat (EBIT) 8 303 6 214 4 053 4 603 4 011 3 532 2 355 2 841 4 292 3 603
Resultat efter finansnetto 5 354 3 371 1 358 1 593 1 002 796 141 219 631 752
Årets resultat 4 399 2 047 1 231 1 717 801 674 86 422 616 626
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 165 580 160 195 153 474 144 561 143 508 134 122 138 620 134 510 136 121 136 224
Omsättningstillgångar 3 385 975 1 220 3 453 5 469 12 442 6 182 9 359 11 722 6 531
Tillgångar 168 965 161 170 154 694 148 014 148 977 146 565 144 802 143 869 147 842 142 755
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 174 39 775 37 728 36 254 34 538 33 735 33 061 32 975 32 553 31 937
Obeskattade reserver 0 0 0 2 103 2 277 2 450 2 623 2 797 2 982 3 151
Avsättningar (tkr) 2 042 2 717 2 672 1 944 2 626 2 833 3 035 3 069 3 363 4 170
Långfristiga skulder 111 496 102 524 88 127 89 886 85 372 88 911 90 967 91 223 93 315 88 561
Kortfristiga skulder 11 253 16 154 26 167 - 24 165 18 635 15 116 13 804 15 630 14 935
Skulder och eget kapital 168 965 161 170 154 694 148 014 148 977 146 565 144 802 143 869 147 842 142 755
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 *
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 294 285 268 267 249 251 241 464 228 1 208
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - 0 - - - 0 0
Löner till övriga anställda 1 495 1 562 1 406 1 466 1 285 1 249 1 150 1 990 1 024 1 041
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - 0 - - - 0 0
Sociala kostnader 630 697 500 608 593 563 393 1 120 517 824
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 59 018 62 011 56 362 56 835 55 303 52 505 48 843 47 947 50 354 45 377
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 0 - 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 17 612 19 170 18 786 27 855 - - 14 226 15 940 16 281 13 328
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 848 725 1 171 - - 595 1 191 590 1 024
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 989 18 079 15 225 15 528 13 502 12 973 11 097 11 388 12 261 11 113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,13% 2,05% 1,16% 0,76% 5,31% 23,03% -10,75% -2,09% 22,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,92% 3,86% 2,62% 3,12% 2,72% 2,49% 1,64% 2,03% 3,14% 2,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,72% 10,82% 7,20% 8,28% 7,34% 6,95% 5,58% 6,10% 9,49% 9,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 5,52% 7,18% 6,24% 7,23% 6,73% -8,38% 5,68% 5,70% 0,24%
Rörelsekapital/omsättning -14,89% -26,39% -44,27% 6,20% -33,81% -11,80% -20,93% -9,30% -8,00% -21,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,14% 24,68% 24,39% 25,60% 24,31% 24,25% 24,17% 24,35% 23,47% 23,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 29,97% 5,83% 4,55% - 22,41% 66,62% 40,78% 67,68% 74,92% 43,73%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Delposter under kortfrisitga skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...