Visa allt om Mark & Mylla Konsult i Bunkeflostrand Aktiebolag
Visa allt om Mark & Mylla Konsult i Bunkeflostrand Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 416 1 986 2 124 2 371 1 899 1 861 1 851 2 001 1 718 1 836
Övrig omsättning - - - - 628 105 732 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 134 971 518 321 37 317 544 -14 224 392
Resultat efter finansnetto 43 978 531 350 60 333 555 14 279 404
Årets resultat 5 764 415 259 45 246 409 10 202 291
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 527 68 70 43 72 111 152 194 95 57
Omsättningstillgångar 742 2 224 1 388 1 958 1 758 1 410 1 284 1 556 1 550 1 327
Tillgångar 2 269 2 293 1 458 2 001 1 830 1 522 1 436 1 750 1 645 1 383
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 278 1 433 669 955 696 651 804 395 385 483
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 991 860 789 1 047 1 134 871 631 1 355 1 260 900
Skulder och eget kapital 2 269 2 293 1 458 2 001 1 830 1 522 1 436 1 750 1 645 1 383
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 240 240 390 350 320
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 140
Löner till övriga anställda 100 0 200 225 230 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 10 0 63 71 72 75 94 197 185 162
Utdelning till aktieägare 160 160 700 0 0 0 400 0 0 300
Omsättning 1 416 1 986 2 124 2 371 2 527 1 966 2 583 2 001 1 718 1 836
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 416 1 986 2 124 2 371 1 899 1 861 1 851 2 001 1 718 1 836
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 129 19 333 300 303 316 335 589 543 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 158 978 525 351 79 363 593 39 249 413
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,70% -6,50% -10,42% 24,86% 2,04% 0,54% -7,50% 16,47% -6,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,20% 42,65% 36,42% 17,49% 3,28% 21,81% 38,72% 0,80% 16,96% 29,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,14% 49,24% 25,00% 14,76% 3,16% 17,84% 30,04% 0,70% 16,24% 22,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,33% 71,15% 67,70% 58,84% 20,64% 60,77% 37,28% 100,00% 75,49% 76,42%
Rörelsekapital/omsättning -17,58% 68,68% 28,20% 38,42% 32,86% 28,96% 35,28% 10,04% 16,88% 23,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,32% 62,49% 45,88% 47,73% 38,03% 42,77% 55,99% 22,57% 23,40% 34,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,87% 258,60% 175,92% 187,01% 155,03% 161,88% 203,49% 114,83% 123,02% 147,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...