Visa allt om Thomas Concrete Group Aktiebolag
Visa allt om Thomas Concrete Group Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 008 500 4 004 400 3 188 800 2 571 200 2 433 900 2 581 600 2 320 700 2 528 500 3 541 900 4 047 800
Övrig omsättning 60 100 23 400 16 800 8 300 12 500 31 700 45 400 12 600 114 600 27 900
Rörelseresultat (EBIT) 267 400 172 400 121 700 52 400 -47 700 -17 900 -91 500 -104 300 94 800 288 200
Resultat efter finansnetto 276 000 185 700 141 100 41 400 -61 700 -29 500 -108 900 -118 100 94 100 278 000
Årets resultat 202 100 160 200 91 100 18 900 -48 400 -34 800 -59 100 -7 200 71 300 160 200
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 342 600 1 209 800 854 200 814 000 876 500 961 100 1 000 700 1 092 000 1 230 800 929 300
Omsättningstillgångar 1 193 200 907 200 775 300 615 700 526 600 608 500 565 200 733 100 889 000 814 500
Tillgångar 2 535 800 2 117 000 1 629 500 1 429 700 1 403 100 1 569 600 1 565 900 1 825 100 2 119 800 1 743 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 027 200 949 700 738 000 633 300 609 600 668 200 709 800 796 700 836 500 726 300
Minoritetsintressen 101 500 0 86 300 60 300 53 200 54 500 53 500 59 500 69 100 71 800
Avsättningar (tkr) 147 300 78 200 45 500 45 200 55 800 69 900 65 600 63 700 127 300 107 800
Långfristiga skulder 387 500 368 900 185 900 173 400 194 900 236 700 321 300 403 600 427 600 154 000
Kortfristiga skulder 872 300 720 200 573 800 517 500 489 600 540 300 415 700 501 600 659 300 683 900
Skulder och eget kapital 2 535 800 2 117 000 1 629 500 1 429 700 1 403 100 1 569 600 1 565 900 1 825 100 2 119 800 1 743 800
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 23 800 28 900 22 400 21 000 18 600 23 600 21 400 20 900 29 600 24 500
Varav tantiem till styrelse & VD 800 12 000 6 600 - - 2 700 600 400 2 400 8 100
Löner till övriga anställda 739 400 567 700 387 100 330 500 368 300 325 100 317 000 376 100 473 400 512 600
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 127 200 136 400 106 800 95 100 93 400 97 300 92 800 103 700 104 100 179 200
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 068 600 4 027 800 3 205 600 2 579 500 2 446 400 2 613 300 2 366 100 2 541 100 3 656 500 4 075 700
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 554 1 441 1 148 1 029 1 054 1 056 1 010 1 214 1 597 1 663
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 223 2 779 2 778 2 499 2 309 2 445 2 298 2 083 2 218 2 434
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 509 450 434 456 422 427 412 380 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 448 400 336 700 239 300 165 000 63 500 92 600 30 700 31 100 225 100 409 500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,07% 25,58% 24,02% 5,64% -5,72% 11,24% -8,22% -28,61% -12,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,31% 9,08% 9,20% 3,58% -3,12% -0,89% -5,65% -5,47% 5,47% 17,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,73% 4,80% 4,70% 1,99% -1,80% -0,54% -3,81% -3,95% 3,28% 7,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,93% 12,21% 11,41% 10,45% 6,66% 7,14% 4,32% 6,11% 9,53% 14,49%
Rörelsekapital/omsättning 6,41% 4,67% 6,32% 3,82% 1,52% 2,64% 6,44% 9,16% 6,49% 3,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,51% 44,86% 45,29% 44,30% 43,45% 42,57% 45,33% 43,65% 39,46% 41,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,33% 111,11% 119,36% 104,73% 91,71% 97,67% 116,69% 131,22% 121,48% 106,16%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 71 400 70 400 43 500 42 000 46 300 66 400 39 200 33 200 40 000 38 600
Övrig omsättning - 2 700 - - - 100 7 300 4 900 4 900 4 900
Rörelseresultat (EBIT) 6 300 10 300 -7 800 -7 400 1 700 22 300 5 600 -3 300 2 800 3 100
Resultat efter finansnetto 50 900 50 900 48 700 -1 000 -5 500 31 400 -4 400 64 900 153 300 140 400
Årets resultat 35 900 21 500 29 100 500 -2 900 25 800 -1 000 65 000 133 800 168 100
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 995 200 1 022 200 815 700 806 000 822 100 828 500 805 600 819 400 808 100 724 000
Omsättningstillgångar 393 200 251 700 237 200 201 300 182 800 228 700 266 500 306 700 294 900 186 900
Tillgångar 1 388 400 1 273 900 1 052 900 1 007 300 1 004 900 1 057 200 1 072 100 1 126 100 1 103 000 910 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 800 500 794 600 803 200 783 100 779 700 783 700 754 700 757 100 702 000 599 500
Obeskattade reserver 8 900 300 200 200 200 2 000 1 900 10 800 11 100 5 300
Avsättningar (tkr) 16 400 14 200 12 300 10 400 8 100 2 900 2 800 2 900 3 000 3 000
Långfristiga skulder 186 100 152 700 800 26 500 59 000 108 400 188 700 250 600 223 300 130 600
Kortfristiga skulder 376 500 312 100 236 400 187 100 157 900 160 200 124 000 104 700 163 600 172 500
Skulder och eget kapital 1 388 400 1 273 900 1 052 900 1 007 300 1 004 900 1 057 200 1 072 100 1 126 100 1 103 000 910 900
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 8 900 12 200 10 100 8 400 6 600 6 800 4 300 3 000 3 800 4 900
Varav tantiem till styrelse & VD 4 100 6 100 4 300 4 400 - 2 400 0 - 800 1 100
Löner till övriga anställda 19 300 11 800 11 700 12 500 10 800 11 100 11 100 11 600 9 000 8 700
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 13 600 22 900 9 100 12 100 9 900 10 100 10 600 10 900 9 900 7 800
Utdelning till aktieägare 30 000 30 000 30 000 9 000 0 3 000 0 0 9 000 15 000
Omsättning 71 400 73 100 43 500 42 000 46 300 66 500 46 500 38 100 44 900 43 500
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 17 17 16 16 17 20 18 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 967 4 141 2 559 2 625 2 894 3 906 1 960 1 844 2 500 2 573
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 322 2 759 1 818 2 063 1 706 - 1 300 1 417 1 419 1 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 100 10 900 -7 100 -6 800 2 500 22 300 6 600 -2 000 4 000 4 100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,42% 61,84% 3,57% -9,29% -30,27% 69,39% 18,07% -17,00% 3,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,13% 4,30% 4,86% 0,43% 1,78% 3,93% 1,01% 6,75% 14,83% 16,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 80,25% 77,84% 117,70% 10,24% 38,66% 62,50% 27,55% 228,92% 409,00% 391,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,39% -85,80% 1,84% 33,81% 53,78% 103,16% 363,52% 608,43% 328,25% 37,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,16% 62,39% 76,30% 77,76% 77,60% 74,27% 70,53% 67,94% 64,37% 66,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,44% 80,65% 100,34% 107,59% 115,77% 142,76% 214,92% 292,93% 180,26% 108,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...