Visa allt om Aktiebolaget Eesti Maja - Estniska Huset

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 4 988 4 541 5 004 4 804 4 962 4 697 4 580 4 387 4 246 4 180
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -505 -190 -274 65 453 43 1 177 1 236 -493 721
Resultat efter finansnetto -643 -371 -370 105 443 -45 995 929 -723 559
Årets resultat -643 -371 -370 105 443 -26 820 825 -723 410
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 044 15 561 16 077 19 057 18 381 16 525 14 423 14 827 15 225 15 545
Omsättningstillgångar 2 497 2 857 3 584 431 1 079 1 343 1 018 1 212 890 853
Tillgångar 17 542 18 418 19 661 19 487 19 459 17 868 15 441 16 041 16 115 16 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 694 6 336 6 706 7 076 6 972 6 529 6 555 6 035 5 210 5 933
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 768 9 018 10 768 9 675 9 268 7 990 5 803 7 603 8 318 7 593
Kortfristiga skulder 3 080 3 063 2 186 2 735 3 220 3 349 3 083 2 344 2 587 2 871
Skulder och eget kapital 17 542 18 418 19 661 19 487 19 459 17 868 15 441 16 041 16 115 16 398
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - 250 250 - - 0 200 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 150 200 200 138 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 78 82 31 33 37 77 74
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 988 4 541 5 004 4 804 4 962 4 697 4 580 4 387 4 246 4 180
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 - - 0 - 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 988 4 541 5 004 - - - - 4 387 4 246 4 180
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 477 595 576 - - - - 237 415 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 329 245 565 933 441 1 177 1 634 -89 1 125
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,84% -9,25% 4,16% -3,18% 5,64% 2,55% 4,40% 3,32% 1,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,80% -1,03% -0,97% 1,32% 3,02% 0,56% 7,64% 7,71% -3,06% 4,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,86% -4,18% -3,80% 5,35% 11,83% 2,13% 25,76% 28,17% -11,61% 17,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 3,68% 29,67% 31,94% -7,98% 20,60%
Rörelsekapital/omsättning -11,69% -4,54% 27,94% -47,96% -43,15% -42,71% -45,09% -25,80% -39,97% -48,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,46% 34,40% 34,11% 36,31% 35,83% 36,54% 42,45% 37,89% 32,33% 36,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,07% 93,27% 163,95% 15,76% 33,51% 40,10% 33,02% 51,71% 34,40% 29,71%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...