Visa allt om Doggy AB
Visa allt om Doggy AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 442 514 464 022 563 927 594 731 588 463 596 956 591 165 520 235 432 155 389 090
Övrig omsättning 859 1 360 2 252 404 1 160 2 333 12 048 1 339 533 218
Rörelseresultat (EBIT) -12 608 - 5 910 -2 506 -14 611 6 769 35 169 37 206 4 423 606
Resultat efter finansnetto -13 695 - 6 063 -3 692 -17 901 3 960 34 054 41 618 4 146 182
Årets resultat 5 - -735 -2 921 9 109 -8 364 26 364 31 893 516 3 327
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 903 71 205 71 849 84 102 94 604 93 035 116 906 97 596 84 461 76 267
Omsättningstillgångar 136 503 120 641 116 493 132 598 156 088 136 901 137 268 138 836 127 125 111 571
Tillgångar 199 405 191 846 188 342 216 700 250 692 229 936 254 174 236 432 211 586 187 838
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 822 51 817 67 878 68 613 71 536 62 429 71 188 67 682 77 194 77 993
Obeskattade reserver 2 860 16 560 32 060 32 060 32 060 32 060 24 092 24 549 25 006 21 819
Avsättningar (tkr) 3 174 6 313 10 312 16 741 5 179 1 475 1 281 1 085 885 701
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 141 550 117 156 78 092 99 286 141 917 133 972 157 613 143 116 108 501 87 325
Skulder och eget kapital 199 405 191 846 188 342 216 700 250 692 229 936 254 174 236 432 211 586 187 838
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 *
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 999 1 624 0 - 3 548 1 554 1 894 2 335 2 647 2 385
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 55 937 53 534 61 038 62 289 59 404 60 129 57 002 50 570 46 599 41 515
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 27 035 24 383 27 816 24 720 25 395 22 046 22 224 21 355 20 239 20 654
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0
Omsättning 443 373 465 382 566 179 595 135 589 623 599 289 603 213 521 574 432 688 389 308
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 134 153 157 167 173 174 106 156 150 128
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 302 3 033 3 592 3 561 3 402 3 431 5 577 3 335 2 881 3 040
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 673 545 588 548 529 493 782 483 476 517
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 662 - 22 537 14 891 3 411 30 560 52 918 53 089 18 922 19 314
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,64% -17,72% -5,18% 1,07% -1,42% 0,98% 13,63% 20,38% 11,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,23% - 3,97% -0,61% -5,57% 3,30% 13,94% 17,77% 2,52% 0,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,81% - 1,32% -0,22% -2,37% 1,27% 6,00% 8,07% 1,23% 0,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,58% - 48,70% 44,97% 45,26% 41,74% 47,06% 49,83% 48,78% 49,71%
Rörelsekapital/omsättning -1,14% 0,75% 6,81% 5,60% 2,41% 0,49% -3,44% -0,82% 4,31% 6,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,11% 33,74% 49,32% 43,20% 37,96% 37,43% 34,99% 36,28% 44,99% 49,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,91% 61,88% 73,91% 63,31% 65,88% 50,47% 56,34% 63,64% 66,22% 70,93%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...