Visa allt om Liljegrens Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 * 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 50 270 48 772 46 305 41 483 44 102 45 216 45 703 52 375 49 224 55 025
Övrig omsättning 2 894 689 536 1 541 973 2 718 3 869 735 1 538 1 844
Rörelseresultat (EBIT) 625 1 384 -190 1 206 2 498 2 586 4 122 521 12 771
Resultat efter finansnetto 464 1 206 -319 1 107 2 365 2 452 4 024 267 -214 115
Årets resultat 1 334 1 540 7 30 655 1 200 507 1 050 810 279
Balansräkningar (tkr)
2021-12 * 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 385 31 701 32 718 35 671 31 175 29 834 25 371 21 792 23 968 29 780
Omsättningstillgångar - 18 745 15 970 15 501 17 174 17 263 19 261 19 232 20 985 19 540
Tillgångar 55 368 50 446 48 688 51 172 48 350 47 097 44 632 41 024 44 953 49 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 202 20 869 19 329 19 322 19 291 18 637 18 436 17 929 16 880 16 070
Obeskattade reserver 14 898 16 133 16 893 17 237 16 183 14 683 13 783 10 393 11 455 12 693
Avsättningar (tkr) 18 18 20 22 25 27 29 94 588 677
Långfristiga skulder 10 094 5 572 3 828 5 988 4 742 5 642 4 766 4 110 5 681 9 238
Kortfristiga skulder 8 155 7 854 8 618 8 603 8 108 8 108 7 617 8 498 10 349 10 642
Skulder och eget kapital 55 368 50 446 48 688 51 172 48 350 47 097 44 632 41 024 44 953 49 321
Löner & utdelning (tkr)
2021-12 *
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 1 152 869 780 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - 9 949 11 002 12 094 12 605 13 705
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - - 4 412 4 413 4 245 4 679 5 063
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0
Omsättning 53 164 49 461 46 841 43 024 45 075 47 934 49 572 53 110 50 762 56 869
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 21 25 23 25 27 32 37 37 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 095 2 322 1 852 1 804 1 764 1 675 1 428 1 416 1 330 1 310
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 589 660 634 639 642 627 565 504 519 494
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 023 7 296 4 520 5 516 6 662 6 503 7 823 4 395 7 110 8 556
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,07% 5,33% 11,62% -5,94% -2,46% -1,07% -12,74% 6,40% -10,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,17% 2,74% -0,36% 2,39% 5,20% 5,55% 9,43% 1,31% 0,28% 1,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,29% 2,84% -0,37% 2,94% 5,70% 5,78% 9,21% 1,03% 0,26% 1,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,53% 62,25% 65,96% 71,56% 71,19% 68,12% 73,65% 66,98% 77,58% 76,54%
Rörelsekapital/omsättning -16,22% 22,33% 15,88% 16,63% 20,56% 20,25% 25,48% 20,49% 21,61% 16,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,09% 66,31% 66,76% 64,03% 66,01% 63,89% 65,39% 63,46% 57,43% 51,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 195,24% 151,28% 159,37% 183,87% 189,91% 227,45% 200,05% 179,55% 167,53%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2021-12 : Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!