Visa allt om Fazer Food Services AB
Visa allt om Fazer Food Services AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 438 411 1 440 216 1 393 817 1 434 377 974 147 1 212 907 1 499 046 1 425 106 1 550 392 1 498 265
Övrig omsättning 28 298 29 001 20 990 9 515 11 300 21 468 13 338 21 491 17 142 17 003
Rörelseresultat (EBIT) 49 838 43 381 46 937 36 012 26 509 3 731 -1 915 -27 599 518 15 240
Resultat efter finansnetto 49 788 42 975 46 256 34 899 -661 4 420 -5 129 -38 930 -20 561 1 488
Årets resultat 24 085 18 687 27 063 -6 905 -5 667 -3 747 -6 792 -15 595 -16 752 -5 921
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 171 993 149 474 149 346 157 946 192 394 78 226 113 312 140 197 158 596 149 700
Omsättningstillgångar 320 915 370 064 329 308 316 305 243 165 301 031 382 617 345 942 373 595 331 406
Tillgångar 492 908 519 538 478 654 474 251 435 559 379 256 495 929 486 139 532 191 481 106
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 183 309 159 225 140 538 113 475 136 101 121 729 105 474 87 266 2 861 19 613
Obeskattade reserver 70 723 57 645 45 165 37 238 6 700 3 200 0 0 23 395 27 014
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 238 876 302 668 292 951 323 538 292 758 254 327 390 454 398 871 505 935 434 480
Skulder och eget kapital 492 908 519 538 478 654 474 251 435 559 379 256 495 929 486 139 532 191 481 106
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 3 740 3 168 1 627 2 526 2 215 3 523 1 727 1 743 2 265 2 018
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda 405 773 403 699 347 258 371 453 266 147 320 049 396 980 389 474 452 266 456 436
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - 0 0
Sociala kostnader 164 560 163 687 206 520 195 954 138 205 192 098 243 199 256 066 166 018 163 313
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 466 709 1 469 217 1 414 807 1 443 892 985 447 1 234 375 1 512 384 1 446 597 1 567 534 1 515 268
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 249 1 162 1 178 1 156 877 1 409 1 398 1 388 1 777 1 842
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 152 1 239 1 183 1 241 1 111 861 1 072 1 027 872 813
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 472 498 483 506 474 366 459 466 383 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 79 004 71 302 72 704 59 804 33 423 20 477 28 875 6 533 35 142 50 225
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,13% 3,33% -2,83% 47,24% -19,68% -19,09% 5,19% -8,08% 3,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,13% 8,37% 9,90% 7,78% 0,63% 2,40% -0,24% -5,60% 0,55% 3,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,47% 3,02% 3,40% 2,57% 0,28% 0,75% -0,08% -1,91% 0,19% 1,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,89% 64,48% 64,80% 63,83% 63,36% 64,57% 66,18% 66,56% 66,09% 66,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,70% 4,68% 2,61% -0,50% -5,09% 3,85% -0,52% -3,71% -8,54% -6,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,38% 39,30% 36,72% 30,05% 32,38% 32,72% 21,27% 17,95% 3,70% 8,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,31% 108,99% 99,06% 88,21% 77,23% 110,24% 91,59% 80,64% 69,00% 71,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...