Visa allt om Vattenfall AB
Visa allt om Vattenfall AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning - 29 752 000 30 670 000 31 676 000 37 197 000 38 250 000 31 655 000 36 538 000 29 745 000 31 844 000
Övrig omsättning - 561 000 1 080 000 535 000 934 000 1 243 000 157 000 334 000 139 000 277 000
Rörelseresultat (EBIT) - 3 630 000 5 148 000 4 970 000 8 862 000 10 982 000 5 944 000 14 540 000 9 960 000 10 981 000
Resultat efter finansnetto - -6 510 000 6 150 000 -12 884 000 -5 213 000 6 762 000 17 389 000 33 775 000 11 899 000 33 719 000
Årets resultat - -6 524 000 6 436 000 -11 718 000 -10 968 000 -2 040 000 16 854 000 25 929 000 6 597 000 37 508 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 209 137 000 239 997 000 213 197 000 232 131 000 247 416 000 255 457 000 272 684 000 230 345 000 123 502 000
Omsättningstillgångar - 52 765 000 52 060 000 54 329 000 37 813 000 67 057 000 67 794 000 69 038 000 52 686 000 36 448 000
Tillgångar - 261 902 000 292 057 000 267 526 000 269 944 000 314 473 000 323 251 000 341 722 000 283 031 000 159 950 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 89 508 000 96 032 000 51 607 000 63 325 000 81 067 000 87 514 000 77 160 000 59 186 000 56 012 000
Obeskattade reserver - 13 294 000 14 882 000 16 227 000 17 124 000 15 185 000 10 355 000 13 819 000 10 175 000 7 495 000
Avsättningar (tkr) - 5 308 000 4 835 000 4 278 000 4 241 000 2 832 000 191 000 195 000 183 000 109 000
Långfristiga skulder - 82 070 000 91 866 000 100 548 000 125 992 000 113 599 000 150 649 000 144 504 000 185 001 000 62 360 000
Kortfristiga skulder - 71 722 000 84 442 000 94 866 000 59 262 000 101 790 000 74 542 000 106 044 000 28 486 000 33 974 000
Skulder och eget kapital - 261 902 000 292 057 000 267 526 000 269 944 000 314 473 000 323 251 000 341 722 000 283 031 000 159 950 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 62 000 53 000 49 000 44 000 22 000 18 000 52 000 21 000 24 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 - - - - 1 000
Löner till övriga anställda - 1 086 000 1 134 000 1 134 000 1 023 000 965 000 782 000 744 000 685 000 661 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - 715 000 739 000 388 000 549 000 779 000 464 000 571 000 322 000 523 000
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 6 774 000 4 433 000 6 500 000 5 240 000 6 900 000
Omsättning - 30 313 000 31 750 000 32 211 000 38 131 000 39 493 000 31 812 000 36 872 000 29 884 000 32 121 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 687 1 725 1 589 1 501 1 349 1 264 1 079 1 076 1 053
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 17 636 17 780 19 935 24 781 28 354 25 044 33 863 27 644 30 241
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 104 1 117 989 1 077 1 309 1 000 1 267 955 1 147
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 4 129 000 5 668 000 5 487 000 9 395 000 11 448 000 6 311 000 15 398 000 10 831 000 11 785 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -2,99% -3,18% -14,84% -2,75% 20,83% -13,36% 22,84% -6,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -1,06% 3,36% -2,77% 0,04% 3,98% 8,02% 11,95% 7,01% 29,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -9,37% 31,95% -23,37% 0,27% 32,69% 81,87% 111,76% 66,74% 148,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 19,34% 21,17% 29,06% 31,54% 36,93% 39,86% 47,48% 40,45% 43,10%
Rörelsekapital/omsättning - -63,72% -105,58% -127,97% -57,66% -90,81% -21,32% -101,28% 81,36% 7,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 38,14% 36,86% 24,02% 28,41% 29,34% 29,43% 25,56% 23,56% 38,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 73,21% 61,25% 56,86% 63,07% 65,43% 90,46% 64,85% 183,69% 106,33%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...