Visa allt om Vattenfall AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 158 847 000 166 360 000 156 824 000 135 295 000 139 208 000 - 165 945 000 171 684 000 167 313 000 181 040 000
Övrig omsättning 4 152 000 6 589 000 925 000 2 619 000 3 155 000 - 4 597 000 3 014 000 10 891 000 7 201 000
Rörelseresultat (EBIT) 15 276 000 22 141 000 17 299 000 18 644 000 3 188 000 - -2 195 000 -6 453 000 26 175 000 23 209 000
Resultat efter finansnetto 12 006 000 18 322 000 14 003 000 12 889 000 -5 045 000 - -8 240 000 -15 211 000 18 301 000 14 298 000
Årets resultat 7 716 000 14 861 000 12 007 000 9 571 000 -2 171 000 - -8 284 000 -13 543 000 17 224 000 10 416 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 347 367 000 354 194 000 335 961 000 317 907 000 304 628 000 - 368 062 000 375 866 000 394 381 000 378 443 000
Omsättningstillgångar 115 881 000 96 586 000 126 647 000 89 961 000 104 632 000 - 128 371 000 110 560 000 133 983 000 146 115 000
Tillgångar 463 248 000 450 780 000 462 608 000 407 868 000 409 260 000 - 496 433 000 486 426 000 528 364 000 524 558 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 111 192 000 93 631 000 88 096 000 78 714 000 68 272 000 - 115 260 000 120 370 000 146 428 000 131 988 000
Minoritetsintressen 0 14 891 000 15 501 000 15 331 000 15 528 000 - 13 202 000 10 348 000 8 790 000 6 943 000
Avsättningar (tkr) 43 824 000 149 792 000 136 642 000 0 0 - 131 785 000 104 759 000 90 216 000 0
Långfristiga skulder 213 347 000 105 711 000 102 162 000 235 748 000 236 323 000 - 123 918 000 153 858 000 178 475 000 286 611 000
Kortfristiga skulder 94 885 000 86 755 000 120 207 000 78 075 000 89 137 000 - 112 268 000 97 091 000 104 455 000 99 016 000
Skulder och eget kapital 463 248 000 450 780 000 462 608 000 407 868 000 409 260 000 - 496 433 000 486 426 000 528 364 000 524 558 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12 *
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 94 880 000 - 0 88 867 3 036 000 - 21 444 16 252 16 132 2 424 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 14 797 000 13 931 000 12 881 133 12 994 000 - 18 245 556 18 050 748 18 551 868 18 418 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - 0 0 0 -
Sociala kostnader 23 653 000 5 452 000 5 226 000 5 074 000 4 827 000 - 5 607 000 5 634 000 6 580 000 5 835 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Omsättning 162 999 000 172 949 000 157 749 000 137 914 000 142 363 000 - 170 542 000 174 698 000 178 204 000 188 241 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 869 15 046 19 979 20 041 28 567 - 30 827 32 374 33 059 34 685
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 995 11 057 7 849 6 751 4 873 - 5 383 5 303 5 061 5 220
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 983 1 346 959 900 730 - 774 732 761 769
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 46 507 000 42 445 000 34 021 000 34 028 000 17 636 000 - 17 259 000 13 172 000 34 823 000 43 622 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,52% 6,08% 15,91% -2,81% - - -3,34% 2,61% -7,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,86% 5,51% 4,43% 5,23% 0,76% - 0,08% -1,08% 5,45% 5,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,26% 14,93% 13,08% 15,75% 2,23% - 0,24% -3,06% 17,22% 14,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 47,36% 100,00% 26,75% 14,36% - 9,97% 7,57% 21,29% 20,19%
Rörelsekapital/omsättning 13,22% 5,91% 4,11% 8,79% 11,13% - 9,70% 7,85% 17,65% 26,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,00% 20,77% 19,04% 19,30% 16,68% - 23,22% 24,75% 27,71% 25,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,39% 95,94% 94,00% 95,13% 101,04% - 97,86% 94,87% 109,64% 128,82%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 41 969 000 49 807 000 42 450 000 31 276 000 29 752 000 30 670 000 31 676 000 37 197 000 38 250 000 31 655 000
Övrig omsättning 170 000 160 000 71 000 791 000 561 000 1 080 000 535 000 934 000 1 243 000 157 000
Rörelseresultat (EBIT) 10 883 000 15 406 000 1 471 000 5 848 000 3 630 000 5 148 000 4 970 000 8 862 000 10 982 000 5 944 000
Resultat efter finansnetto 11 162 000 21 088 000 1 400 000 6 580 000 -6 510 000 6 150 000 -12 884 000 -5 213 000 6 762 000 17 389 000
Årets resultat 8 525 000 18 696 000 2 454 000 6 970 000 -6 524 000 6 436 000 -11 718 000 -10 968 000 -2 040 000 16 854 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 237 839 000 233 028 000 219 822 000 207 643 000 209 137 000 239 997 000 213 197 000 232 131 000 247 416 000 255 457 000
Omsättningstillgångar 68 077 000 49 634 000 58 997 000 37 997 000 52 765 000 52 060 000 54 329 000 37 813 000 67 057 000 67 794 000
Tillgångar 305 916 000 282 662 000 278 819 000 245 640 000 261 902 000 292 057 000 267 526 000 269 944 000 314 473 000 323 251 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 116 131 000 111 229 000 94 532 000 96 479 000 89 508 000 96 032 000 51 607 000 63 325 000 81 067 000 87 514 000
Obeskattade reserver 13 342 000 11 598 000 11 753 000 12 284 000 13 294 000 14 882 000 16 227 000 17 124 000 15 185 000 10 355 000
Avsättningar (tkr) 5 138 000 5 219 000 5 256 000 5 194 000 5 308 000 4 835 000 4 278 000 4 241 000 2 832 000 191 000
Långfristiga skulder 67 573 000 72 809 000 70 204 000 70 453 000 82 070 000 91 866 000 100 548 000 125 992 000 113 599 000 150 649 000
Kortfristiga skulder 103 732 000 81 807 000 97 074 000 61 230 000 71 722 000 84 442 000 94 866 000 59 262 000 101 790 000 74 542 000
Skulder och eget kapital 305 916 000 282 662 000 278 819 000 245 640 000 261 902 000 292 057 000 267 526 000 269 944 000 314 473 000 323 251 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 70 000 68 000 65 000 73 000 62 000 53 000 49 000 44 000 22 000 18 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda 1 227 000 1 188 000 1 130 000 1 126 000 1 086 000 1 134 000 1 134 000 1 023 000 965 000 782 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 0 0 - -
Sociala kostnader 841 000 847 000 1 103 000 778 000 715 000 739 000 388 000 549 000 779 000 464 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 6 774 000 4 433 000
Omsättning 42 139 000 49 967 000 42 521 000 32 067 000 30 313 000 31 750 000 32 211 000 38 131 000 39 493 000 31 812 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 743 1 683 1 643 1 659 1 687 1 725 1 589 1 501 1 349 1 264
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 24 079 29 594 25 837 18 852 17 636 17 780 19 935 24 781 28 354 25 044
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 214 1 238 1 250 1 192 1 104 1 117 989 1 077 1 309 1 000
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 883 000 15 931 000 1 972 000 6 344 000 4 129 000 5 668 000 5 487 000 9 395 000 11 448 000 6 311 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,74% 17,33% 35,73% 5,12% -2,99% -3,18% -14,84% -2,75% 20,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,54% 8,92% 2,25% 4,95% -1,06% 3,36% -2,77% 0,04% 3,98% 8,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,08% 50,65% 14,75% 38,84% -9,37% 31,95% -23,37% 0,27% 32,69% 81,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,29% 43,27% 18,14% 24,51% 19,34% 21,17% 29,06% 31,54% 36,93% 39,86%
Rörelsekapital/omsättning -84,96% -64,60% -89,70% -74,28% -63,72% -105,58% -127,97% -57,66% -90,81% -21,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,36% 42,55% 37,19% 43,18% 38,14% 36,86% 24,02% 28,41% 29,34% 29,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,23% 60,20% 60,15% 61,70% 73,21% 61,25% 56,86% 63,07% 65,43% 90,46%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...