Visa allt om BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 22 345 000 - 21 814 000 20 853 000 19 533 000 10 427 000 9 343 000 8 828 000 7 760 000 7 792 000
Övrig omsättning 220 000 - 594 000 118 000 142 000 29 000 18 000 85 000 32 000 15 000
Rörelseresultat (EBIT) 2 241 000 - 2 586 000 1 901 000 1 113 000 489 000 978 000 1 037 000 300 000 289 000
Resultat efter finansnetto 2 103 000 - 2 411 000 1 653 000 828 000 402 000 933 000 960 000 186 000 124 000
Årets resultat 1 638 000 - 1 811 000 1 301 000 686 000 677 000 683 000 705 000 165 000 152 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 504 000 - 18 537 000 18 301 000 17 581 000 17 645 000 5 508 000 5 531 000 5 555 000 5 824 000
Omsättningstillgångar 6 692 000 - 6 546 000 7 408 000 6 704 000 7 078 000 3 827 000 3 669 000 3 526 000 3 197 000
Tillgångar 28 196 000 - 25 083 000 25 709 000 24 285 000 24 723 000 9 335 000 9 200 000 9 081 000 9 021 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 811 000 - 12 253 000 10 615 000 9 856 000 9 492 000 4 871 000 4 637 000 3 995 000 2 638 000
Minoritetsintressen 0 - 165 000 89 000 61 000 0 1 000 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 011 000 - 942 000 839 000 108 000 0 1 723 000 1 668 000 222 000 220 000
Långfristiga skulder 6 978 000 - 6 213 000 7 658 000 7 997 000 8 822 000 819 000 798 000 2 437 000 3 650 000
Kortfristiga skulder 6 396 000 - 5 510 000 6 508 000 6 263 000 6 409 000 1 921 000 2 097 000 2 427 000 2 513 000
Skulder och eget kapital 28 196 000 - 25 083 000 25 709 000 24 285 000 24 723 000 9 335 000 9 200 000 9 081 000 9 021 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 61 000 - 61 000 57 000 109 000 70 000 60 000 63 000 67 000 58 000
Varav tantiem till styrelse & VD 10 000 - 9 000 15 000 14 000 7 000 7 000 10 000 9 000 6 000
Löner till övriga anställda 2 334 000 - 2 186 000 2 100 000 1 966 000 1 109 000 955 000 915 000 922 000 880 000
Varav resultatlön till övriga anställda 87 000 - 76 000 113 000 56 000 29 000 37 000 48 000 58 000 13 000
Sociala kostnader 1 028 000 - 920 000 863 000 881 000 475 000 412 000 399 000 391 000 371 000
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 565 000 - 22 408 000 20 971 000 19 675 000 10 456 000 9 361 000 8 913 000 7 792 000 7 807 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 395 - 4 223 4 184 4 270 2 548 2 277 2 240 2 232 2 322
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 084 - 5 166 4 984 4 574 4 092 4 103 3 941 3 477 3 356
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 779 - 750 722 692 649 627 615 618 564
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 760 000 - 4 003 000 3 279 000 2 515 000 1 198 000 1 592 000 1 647 000 861 000 796 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - 4,61% 6,76% 87,33% 11,60% 5,83% 13,76% -0,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,00% - 10,41% 7,44% 4,66% 2,08% 10,71% 11,33% 3,37% 3,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,10% - 11,96% 9,17% 5,80% 4,94% 10,70% 11,80% 3,94% 3,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,71% - 51,42% 49,70% 47,88% 48,09% 52,05% 51,96% 50,13% 49,58%
Rörelsekapital/omsättning 1,32% - 4,75% 4,32% 2,26% 6,42% 20,40% 17,81% 14,16% 8,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,98% - 48,85% 41,29% 40,58% 38,39% 52,18% 50,40% 43,99% 29,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,10% - 67,22% 65,50% 58,98% 61,35% 140,14% 123,94% 101,40% 83,80%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 395 000 - 221 000 3 784 000 3 816 000 4 160 000 4 151 000 3 760 000 3 278 000 3 448 000
Övrig omsättning 7 000 - 35 000 22 000 41 000 39 000 35 000 67 000 38 000 32 000
Rörelseresultat (EBIT) -121 000 - -185 000 -1 346 000 205 000 203 000 529 000 525 000 85 000 94 000
Resultat efter finansnetto -244 000 - 1 133 000 -1 509 000 14 000 185 000 1 580 000 464 000 11 000 -53 000
Årets resultat 1 880 000 - 1 771 000 -426 000 -945 000 1 305 000 -464 000 1 889 000 -1 508 000 1 365 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 42 000 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 748 000 - 10 764 000 10 767 000 13 109 000 14 622 000 4 198 000 4 146 000 4 018 000 4 162 000
Omsättningstillgångar 10 358 000 - 6 815 000 5 020 000 4 851 000 3 704 000 3 931 000 2 927 000 3 368 000 2 995 000
Tillgångar 21 106 000 - 17 579 000 15 787 000 17 960 000 18 368 000 8 129 000 7 073 000 7 386 000 7 157 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 251 000 - 7 263 000 6 129 000 7 020 000 8 378 000 5 302 000 3 915 000 2 228 000 2 296 000
Obeskattade reserver 1 586 000 - 660 000 355 000 2 135 000 346 000 0 0 2 098 000 0
Avsättningar (tkr) 208 000 - 201 000 338 000 487 000 759 000 543 000 869 000 414 000 806 000
Långfristiga skulder 8 558 000 - 6 080 000 4 926 000 4 367 000 4 841 000 1 409 000 1 077 000 1 278 000 2 382 000
Kortfristiga skulder 2 503 000 - 3 375 000 4 039 000 3 951 000 4 044 000 875 000 1 212 000 1 368 000 1 673 000
Skulder och eget kapital 21 106 000 - 17 579 000 15 787 000 17 960 000 18 368 000 8 129 000 7 073 000 7 386 000 7 157 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 61 000 - 61 000 57 000 52 000 31 000 26 000 27 000 31 000 27 000
Varav tantiem till styrelse & VD 10 000 - 9 000 15 000 9 000 4 000 4 000 5 000 6 000 3 000
Löner till övriga anställda 90 000 - 67 000 463 000 442 000 427 000 416 000 398 000 397 000 392 000
Varav resultatlön till övriga anställda 10 000 - 13 000 27 000 14 000 14 000 19 000 23 000 26 000 8 000
Sociala kostnader 81 000 - 54 000 176 000 218 000 202 000 208 000 608 000 176 000 178 000
Utdelning till aktieägare 889 914 - 880 000 651 383 465 119 413 002 366 921 360 900 51 492 0
Omsättning 402 000 - 256 000 3 806 000 3 857 000 4 199 000 4 186 000 3 827 000 3 316 000 3 480 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 107 - 96 914 948 941 937 924 933 1 011
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 692 - 2 302 4 140 4 025 4 421 4 430 4 069 3 513 3 410
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 168 - 2 146 803 751 701 694 658 647 591
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -120 000 - -184 000 -1 092 000 477 000 479 000 791 000 781 000 340 000 321 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -94,16% -0,84% -8,27% 0,22% 10,40% 14,70% -4,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,09% - 7,57% -8,15% 1,24% 1,60% 20,21% 7,68% 1,79% 1,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,56% - 602,26% -33,99% 5,84% 7,07% 39,58% 14,44% 4,03% 3,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 100,00% 59,86% 56,71% 58,63% 56,71% 56,36% 53,42% 51,74%
Rörelsekapital/omsättning 1 988,61% - 1 556,56% 25,92% 23,58% -8,17% 73,62% 45,61% 61,01% 38,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,95% - 44,24% 40,58% 48,36% 47,00% 65,22% 55,35% 51,10% 32,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 413,82% - 201,93% 124,29% 114,63% 83,14% 404,69% 210,48% 222,37% 158,64%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...