Visa allt om Indiska Magasinet Aktiebolag
Visa allt om Indiska Magasinet Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 627 502 738 391 756 517 715 698 701 789 786 538 823 081 784 043 744 227 736 603
Övrig omsättning 10 672 3 912 4 361 2 044 1 327 1 632 3 865 1 680 1 152 6 044
Rörelseresultat (EBIT) -164 052 -61 589 -7 142 -15 837 -48 000 -12 127 66 130 50 452 -19 286 -23 658
Resultat efter finansnetto -164 598 -62 431 -8 053 -15 859 -47 540 -10 765 65 266 47 912 -52 411 -24 463
Årets resultat -165 094 -74 667 3 770 -8 525 -30 920 -6 098 49 272 41 780 -52 636 -27 686
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 719 34 991 51 779 47 125 49 007 40 930 37 929 124 753 129 983 222 700
Omsättningstillgångar 140 648 171 872 208 255 188 859 189 187 207 823 295 442 264 246 233 055 245 632
Tillgångar 184 367 206 863 260 034 235 984 238 194 248 753 333 371 388 999 363 038 468 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -107 836 57 300 100 824 96 125 104 713 136 482 211 212 169 501 131 778 188 346
Minoritetsintressen 578 492 415 293 401 484 615 483 568 475
Avsättningar (tkr) 35 649 0 1 248 1 248 1 491 4 779 5 683 5 772 8 182 16 773
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 103 952 117 317 164 785
Kortfristiga skulder 255 976 149 071 157 547 138 318 131 589 107 008 115 861 109 291 105 193 97 953
Skulder och eget kapital 184 367 206 863 260 034 235 984 238 194 248 753 333 371 388 999 363 038 468 332
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 889 2 264 3 757 3 384 4 013 4 212 4 242 3 956 3 658 3 258
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 156 313 173 465 165 869 161 764 163 750 170 753 166 399 156 154 159 115 143 901
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 52 870 54 087 52 664 50 733 52 493 51 822 48 744 51 475 51 248 50 088
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 638 174 742 303 760 878 717 742 703 116 788 170 826 946 785 723 745 379 742 647
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 428 485 497 483 504 537 540 537 539 520
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 466 1 522 1 522 1 482 1 392 1 465 1 524 1 460 1 381 1 417
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 502 478 453 452 443 435 418 399 405 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -150 963 -46 132 9 141 -1 784 -35 683 -450 77 855 61 473 -5 249 -7 755
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,02% -2,40% 5,70% 1,98% -10,77% -4,44% 4,98% 5,35% 1,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -88,94% -29,66% -2,63% -6,60% -19,90% -4,28% 20,21% 13,60% -12,57% -3,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -26,13% -8,31% -0,90% -2,18% -6,75% -1,35% 8,18% 6,75% -6,13% -2,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,93% 66,89% 69,82% 69,30% 66,48% 65,86% 67,99% 66,98% 65,48% 58,75%
Rörelsekapital/omsättning -18,38% 3,09% 6,70% 7,06% 8,21% 12,82% 21,82% 19,76% 17,18% 20,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -58,49% 27,70% 38,77% 40,73% 43,96% 54,87% 63,36% 43,57% 36,30% 40,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24,95% 55,17% 71,15% 74,40% 83,80% 111,40% 175,86% 159,96% 138,95% 177,82%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 * 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 546 455 634 884 650 480 - 586 889 662 341 685 832 641 878 622 701 607 474
Övrig omsättning 8 405 3 696 4 306 - 1 308 1 629 2 419 1 451 1 043 5 273
Rörelseresultat (EBIT) -146 123 -60 075 -15 738 - -38 019 -2 057 44 959 30 469 -20 684 -23 217
Resultat efter finansnetto -162 411 -61 002 -16 708 - -47 723 -968 59 538 31 732 -21 092 -22 671
Årets resultat -162 411 -65 631 -6 496 - -17 988 1 390 40 622 30 862 -12 975 -22 671
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 * 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 971 28 355 44 516 - 43 138 30 968 32 519 29 807 30 006 34 556
Omsättningstillgångar 115 590 143 721 169 579 - 165 179 181 224 254 997 213 659 192 061 199 334
Tillgångar 153 561 172 076 214 095 - 208 317 212 192 287 516 243 466 222 067 233 890
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -122 152 40 259 74 890 - 90 072 108 060 174 710 141 019 114 566 132 671
Obeskattade reserver 0 0 5 671 - 5 671 18 171 21 607 14 530 22 278 26 048
Avsättningar (tkr) 35 649 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 - 0 0 0 9 367 8 632 7 143
Kortfristiga skulder 240 064 131 817 133 534 - 112 574 85 961 91 199 78 550 76 591 68 028
Skulder och eget kapital 153 561 172 076 214 095 - 208 317 212 192 287 516 243 466 222 067 233 890
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08 *
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 889 2 264 3 757 - 3 045 3 068 3 184 3 145 2 695 3 258
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 118 133 134 768 130 730 - 127 625 131 692 123 243 113 102 118 287 110 999
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 46 321 47 857 47 075 - 46 519 45 998 41 513 44 420 44 036 44 677
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - 0 0 68 040 6 930 0 5 130
Omsättning 554 860 638 580 654 786 - 588 197 663 970 688 251 643 329 623 744 612 747
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 317 368 376 - 388 415 404 401 413 421
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 724 1 725 1 730 - 1 513 1 596 1 698 1 601 1 508 1 443
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 535 507 488 - 465 452 434 406 409 388
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -135 553 -47 178 -1 278 - -27 487 7 630 51 493 35 450 -12 381 -15 160
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,93% -2,40% - - -11,39% -3,43% 6,85% 3,08% 2,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -105,24% -34,83% -7,29% - -22,55% -0,44% 20,84% 13,23% -8,91% -9,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -29,57% -9,44% -2,40% - -8,00% -0,14% 8,74% 5,02% -3,18% -3,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,50% 60,63% 64,20% - 59,55% 59,16% 61,06% 59,58% 54,74% 50,89%
Rörelsekapital/omsättning -22,78% 1,87% 5,54% - 8,96% 14,38% 23,88% 21,05% 18,54% 21,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -79,55% 23,40% 37,05% - 45,24% 57,24% 66,30% 62,22% 58,81% 64,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20,09% 48,17% 62,61% - 83,79% 119,87% 191,42% 171,51% 153,33% 198,92%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-08: Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...