Visa allt om Indiska Magasinet Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 401 466 377 621 585 119 577 414 629 021 627 502 738 391 756 517 715 698 701 789
Övrig omsättning 15 254 21 566 2 792 186 339 92 262 10 672 3 912 4 361 2 044 1 327
Rörelseresultat (EBIT) -127 662 -192 269 -267 052 18 788 -41 110 -164 052 -61 589 -7 142 -15 837 -48 000
Resultat efter finansnetto -138 527 -202 687 -277 450 20 482 -46 105 -164 598 -62 431 -8 053 -15 859 -47 540
Årets resultat -136 620 -197 641 -277 622 20 165 -46 252 -165 094 -74 667 3 770 -8 525 -30 920
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 023 184 286 32 434 26 256 40 163 43 719 34 991 51 779 47 125 49 007
Omsättningstillgångar 172 624 139 389 236 294 157 913 148 460 140 648 171 872 208 255 188 859 189 187
Tillgångar 352 647 323 675 268 728 184 169 188 623 184 367 206 863 260 034 235 984 238 194
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -68 569 -49 908 4 173 3 550 -120 868 -107 836 57 300 100 824 96 125 104 713
Minoritetsintressen 883 757 844 711 657 578 492 415 293 401
Avsättningar (tkr) 27 296 29 396 0 0 0 35 649 0 1 248 1 248 1 491
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 393 037 343 430 263 711 179 908 308 834 255 976 149 071 157 547 138 318 131 589
Skulder och eget kapital 352 647 323 675 268 728 184 169 188 623 184 367 206 863 260 034 235 984 238 194
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 1 260 1 321 1 641 1 260 0 1 889 2 264 3 757 3 384 4 013
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 85 203 104 900 174 102 142 301 148 686 156 313 173 465 165 869 161 764 163 750
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 213 36 924 56 823 47 711 50 677 52 870 54 087 52 664 50 733 52 493
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 416 720 399 187 587 911 763 753 721 283 638 174 742 303 760 878 717 742 703 116
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 205 210 265 337 386 428 485 497 483 504
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 958 1 798 2 208 1 713 1 630 1 466 1 522 1 522 1 482 1 392
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 596 683 886 574 526 502 478 453 452 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -108 612 -162 227 -254 669 30 806 -27 039 -150 963 -46 132 9 141 -1 784 -35 683
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,31% -35,46% 1,33% -8,20% 0,24% -15,02% -2,40% 5,70% 1,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -36,20% -59,40% -99,38% 12,85% -21,45% -88,94% -29,66% -2,63% -6,60% -19,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -31,80% -50,92% -45,64% 4,10% -6,43% -26,13% -8,31% -0,90% -2,18% -6,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,11% 52,89% 54,86% 54,66% 59,21% 63,93% 66,89% 69,82% 69,30% 66,48%
Rörelsekapital/omsättning -54,90% -54,03% -4,69% -3,81% -25,50% -18,38% 3,09% 6,70% 7,06% 8,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -19,44% -15,42% 1,55% 1,93% -64,08% -58,49% 27,70% 38,77% 40,73% 43,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21,18% 15,83% 54,54% 28,59% 17,94% 24,95% 55,17% 71,15% 74,40% 83,80%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 * 2012-08
Nettoomsättning 376 303 349 714 530 527 509 593 552 822 546 455 634 884 650 480 - 586 889
Övrig omsättning 14 929 19 825 2 556 186 724 97 474 8 405 3 696 4 306 - 1 308
Rörelseresultat (EBIT) -114 050 -151 635 -236 308 33 765 -25 135 -146 123 -60 075 -15 738 - -38 019
Resultat efter finansnetto -124 558 -172 721 -246 612 35 051 -38 712 -162 411 -61 002 -16 708 - -47 723
Årets resultat -124 558 -172 721 -246 612 35 051 -38 712 -162 411 -65 631 -6 496 - -17 988
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 * 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Anläggningstillgångar 208 132 194 740 43 935 28 722 34 105 37 971 28 355 44 516 - 43 138
Omsättningstillgångar 187 267 150 682 250 443 150 947 126 513 115 590 143 721 169 579 - 165 179
Tillgångar 395 399 345 422 294 378 179 669 160 618 153 561 172 076 214 095 - 208 317
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 041 13 108 43 829 12 718 -127 004 -122 152 40 259 74 890 - 90 072
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 5 671 - 5 671
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 35 649 0 0 - 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Kortfristiga skulder 387 358 332 314 250 549 166 951 287 622 240 064 131 817 133 534 - 112 574
Skulder och eget kapital 395 399 345 422 294 378 179 669 160 618 153 561 172 076 214 095 - 208 317
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08 *
2012-08
Löner till styrelse & VD 1 260 1 321 1 641 1 260 0 1 889 2 264 3 757 - 3 045
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 74 143 85 670 138 256 111 374 113 374 118 133 134 768 130 730 - 127 625
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 30 376 34 474 52 010 43 142 45 907 46 321 47 857 47 075 - 46 519
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Omsättning 391 232 369 539 533 083 696 317 650 296 554 860 638 580 654 786 - 588 197
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 162 154 196 251 284 317 368 376 - 388
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 323 2 271 2 707 2 030 1 947 1 724 1 725 1 730 - 1 513
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 674 795 986 628 572 535 507 488 - 465
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -105 903 -141 759 -225 960 43 669 -13 438 -135 553 -47 178 -1 278 - -27 487
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,60% -34,08% 4,11% -7,82% 1,17% -13,93% -2,40% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -28,82% -47,04% -80,27% 21,27% -20,60% -105,24% -34,83% -7,29% - -22,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -30,29% -46,46% -44,54% 7,50% -5,99% -29,57% -9,44% -2,40% - -8,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,72% 49,38% 48,77% 48,12% 52,21% 57,50% 60,63% 64,20% - 59,55%
Rörelsekapital/omsättning -53,17% -51,94% -0,02% -3,14% -29,14% -22,78% 1,87% 5,54% - 8,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,03% 3,79% 14,89% 7,08% -79,07% -79,55% 23,40% 37,05% - 45,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 25,81% 20,86% 66,93% 31,66% 15,63% 20,09% 48,17% 62,61% - 83,79%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-08 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!