Visa allt om ESAB Aktiebolag
Visa allt om ESAB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 821 218 874 067 854 669 365 000 357 000 564 000 985 000 1 857 000 1 719 000 2 229 000
Övrig omsättning 543 197 325 121 392 638 293 000 420 000 390 000 370 000 350 000 309 000 404 000
Rörelseresultat (EBIT) 12 710 -36 157 -73 135 -155 000 -61 000 -110 000 -145 000 76 000 26 000 324 000
Resultat efter finansnetto 4 535 -44 624 -24 924 -164 000 -44 000 -111 000 -151 000 64 000 30 000 316 000
Årets resultat 4 518 -9 134 92 010 -51 000 60 000 -103 000 -147 000 47 000 53 000 184 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 204 96 615 101 626 108 000 113 000 231 000 200 000 388 000 345 000 333 000
Omsättningstillgångar 580 288 606 578 628 989 578 000 721 000 453 000 529 000 580 000 640 000 755 000
Tillgångar 676 492 703 193 730 615 686 000 - 684 000 729 000 968 000 985 000 1 088 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 232 797 228 279 237 413 145 000 186 000 97 000 189 000 319 000 291 000 262 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 000
Avsättningar (tkr) 200 950 210 499 226 701 190 000 253 000 277 000 265 000 298 000 306 000 241 000
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 242 745 264 415 266 501 351 000 394 000 310 000 275 000 351 000 388 000 526 000
Skulder och eget kapital 676 492 703 193 730 615 686 000 - 684 000 729 000 968 000 985 000 1 088 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 *
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 5 173 5 486 4 807 4 000 4 000 9 000 10 000 9 000 6 000 7 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 1 087 218 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 231 628 218 785 227 061 178 000 212 000 272 000 286 000 329 000 32 000 324 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 118 154 113 399 108 934 88 000 110 000 131 000 145 000 154 000 154 000 136 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 364 415 1 199 188 1 247 307 658 000 777 000 954 000 1 355 000 2 207 000 2 028 000 2 633 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 445 451 479 357 418 556 663 821 840 911
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 845 1 938 1 784 1 022 854 1 014 1 486 2 262 2 046 2 447
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 798 749 711 756 780 741 665 599 229 513
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 735 -16 426 -52 659 -138 000 -43 000 -92 000 -124 000 98 000 47 000 342 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,05% 2,27% 134,16% 2,24% -36,70% -42,74% -46,96% 8,03% -22,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,88% -5,14% -2,16% -21,43% - -15,06% -18,79% 7,85% 5,38% 30,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,55% -4,14% -1,85% -40,27% -10,08% -18,26% -13,91% 4,09% 3,08% 14,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,02% 13,60% 9,75% 6,85% 12,04% 7,09% 6,29% 20,25% 22,80% 20,55%
Rörelsekapital/omsättning 41,10% 39,15% 42,41% 62,19% 91,60% 25,35% 25,79% 12,33% 14,66% 10,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,41% 32,46% 32,49% 21,14% - 14,18% 25,93% 32,95% 29,54% 27,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 209,62% 185,78% 208,91% 152,99% 119,54% 117,42% 156,36% 99,72% 106,70% 90,11%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...