Visa allt om Swedbank Hypotek AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 * 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 16 474 000 17 701 000 19 457 000 23 454 000 25 541 000 29 116 000 27 544 000 - 23 352 000 32 874 000
Övrig omsättning 5 000 26 000 7 000 10 000 9 000 419 000 241 000 - 9 000 613 000
Rörelseresultat (EBIT) - - 9 024 000 7 345 000 6 191 000 5 502 000 3 773 000 - 3 784 000 4 307 000
Resultat efter finansnetto - - 9 024 000 7 345 000 6 191 000 5 502 000 3 773 000 - 3 784 000 4 307 000
Årets resultat - - 7 024 000 5 727 000 4 827 000 3 723 000 2 325 000 - 3 377 000 2 761 000
Balansräkningar (tkr)
2018-12 * 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 000 0 34 556 000 17 864 000 0 0 - 1 000 652 000
Omsättningstillgångar 53 552 000 7 299 000 961 214 000 873 298 000 843 734 000 834 181 000 776 387 000 - 783 847 000 756 084 000
Tillgångar 53 552 000 7 300 000 961 214 000 907 854 000 861 598 000 834 181 000 776 387 000 - 783 848 000 756 736 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 169 000 41 387 000 36 571 000 33 269 000 34 455 000 33 132 000 33 660 000 - 30 217 000 26 840 000
Obeskattade reserver 0 1 068 000 1 068 000 1 068 000 1 068 000 1 068 000 618 000 - 0 840 000
Avsättningar (tkr) 0 0 7 544 000 0 0 0 0 - 0 0
Långfristiga skulder 505 432 000 574 583 000 347 209 000 520 089 000 520 021 000 533 223 000 0 - 0 712 808 000
Kortfristiga skulder 501 951 000 8 860 000 568 822 000 353 428 000 306 054 000 266 758 000 742 109 000 - 753 631 000 16 248 000
Skulder och eget kapital 53 552 000 7 300 000 961 214 000 907 854 000 861 598 000 834 181 000 776 387 000 - 783 848 000 756 736 000
Löner & utdelning (tkr)
2018-12 *
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 *
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 000 - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 000 2 000 3 000 2 000 2 000 2 000 1 000 - 0 4 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 - 0 2 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Omsättning 16 479 000 17 727 000 19 464 000 23 464 000 25 550 000 29 535 000 27 785 000 - 23 361 000 33 487 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 0 3 5 5 3 3 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 059 250 - 6 485 667 4 690 800 5 108 200 9 705 333 9 181 333 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 1 667 800 800 1 000 333 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - - 9 024 000 7 345 000 6 191 000 5 502 000 3 773 000 - 3 784 000 4 307 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -9,03% -17,04% -8,17% -12,28% 5,71% - - -28,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 0,94% 0,81% 0,72% 0,66% 0,49% - 0,48% 0,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 46,38% 31,32% 24,24% 18,90% 13,70% - 16,20% 13,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2 721,86% -8,82% 2 016,71% 2 216,55% 2 105,16% 1 948,84% 124,45% - 129,39% 2 250,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,21% 578,36% 3,89% 3,76% 4,10% 4,07% 4,39% - 3,85% 3,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,67% 82,38% 168,98% 247,09% 275,68% 312,71% 104,62% - 104,01% 4 653,40%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2018-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...