Visa allt om Castellum Stockholm AB
Visa allt om Castellum Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 314 658 284 808 310 589 276 703 310 812 297 182 280 330 369 775 363 713 360 895
Övrig omsättning - 1 880 - - - - 2 719 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 162 377 - -43 876 111 200 144 292 73 197 120 659 -122 981 191 969 192 540
Resultat efter finansnetto 136 979 - -85 395 152 510 92 577 25 031 71 615 -173 627 134 837 122 556
Årets resultat 161 086 - -91 596 118 070 72 210 40 806 52 638 -141 649 120 278 98 584
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 541 773 1 783 858 1 733 586 2 219 571 2 180 437 2 062 637 2 096 325 2 057 918 2 811 396 2 749 265
Omsättningstillgångar 3 293 695 1 699 560 1 814 055 1 341 793 1 447 153 1 404 171 1 151 244 1 116 704 957 926 657 985
Tillgångar 5 835 468 3 483 418 3 547 641 3 561 364 3 627 590 3 466 808 3 247 569 3 174 622 3 769 322 3 407 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 354 934 636 928 684 780 776 376 769 226 725 909 782 161 801 998 1 122 659 1 076 375
Obeskattade reserver 14 526 9 062 2 736 3 485 2 465 2 465 2 191 2 215 1 512 1 225
Avsättningar (tkr) 143 890 126 865 135 594 130 783 127 944 117 037 142 029 123 771 176 441 152 175
Långfristiga skulder 1 470 793 1 475 293 1 828 000 1 788 397 0 2 553 161 1 770 497 1 771 522 2 163 072 1 876 433
Kortfristiga skulder 2 851 325 1 235 270 896 531 862 323 2 727 955 68 236 550 690 475 117 305 638 301 042
Skulder och eget kapital 5 835 468 3 483 418 3 547 641 3 561 364 3 627 590 3 466 808 3 247 569 3 174 622 3 769 322 3 407 250
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 091 2 887 2 572 2 820 2 150 2 150 2 219 2 248 1 310 1 180
Varav tantiem till styrelse & VD 1 574 676 895 1 100 741 741 872 939 0 -
Löner till övriga anställda 22 222 25 001 29 552 24 751 18 367 18 374 18 105 16 752 17 218 15 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 14 792 13 016 11 544 14 340 9 725 9 725 8 856 8 845 8 532 7 765
Utdelning till aktieägare 0 0 111 000 0 54 500 98 000 72 000 71 000 123 000 102 000
Omsättning 314 658 286 688 310 589 276 703 310 812 297 182 283 049 369 775 363 713 360 895
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 43 51 53 45 45 39 37 37 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 068 6 623 6 090 5 221 6 907 6 604 7 188 9 994 9 830 9 022
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 028 951 856 791 672 672 748 753 731 606
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 173 323 - -22 452 113 986 146 955 96 617 142 509 -94 946 219 191 218 070
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,48% -8,30% 12,25% -10,97% 4,59% 6,01% -24,19% 1,67% 0,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,57% - -0,29% 6,26% 4,90% 2,88% 4,64% -2,82% 5,64% 6,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 84,75% - -3,34% 80,52% 57,15% 33,55% 53,72% -24,25% 58,47% 59,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,48% - 32,25% 42,95% 48,86% 26,83% 46,24% 52,96% 54,28% 54,78%
Rörelsekapital/omsättning 140,59% 163,02% 295,41% 173,28% -412,08% 449,53% 214,23% 173,51% 179,34% 98,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,41% 18,49% 19,36% 21,88% 21,26% 20,99% 24,13% 25,31% 29,81% 31,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,51% 137,59% 202,34% 155,60% 53,05% 2 057,82% 209,05% 235,04% 313,42% 218,57%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...