Visa allt om Ystads teateraktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 229 4 425 4 225 4 364 3 529 3 489 4 310 3 214 2 574 1 644
Övrig omsättning 481 506 372 494 749 695 452 158 3 3
Rörelseresultat (EBIT) -5 056 -4 448 -4 818 -3 984 -4 190 -3 538 -3 320 -3 345 -5 481 -3 371
Resultat efter finansnetto -5 253 -4 654 -5 066 -4 191 -4 368 -3 745 -3 488 -3 457 -5 573 -3 449
Årets resultat 34 231 -260 217 0 0 -4 -2 696 -4 107 -2 542
Balansräkningar (tkr)
2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 667 20 187 19 191 19 401 16 238 9 565 9 017 4 625 5 012 5 119
Omsättningstillgångar 2 608 5 197 5 081 4 967 5 774 3 817 4 810 3 719 2 653 3 014
Tillgångar 23 275 25 385 24 272 24 369 22 012 13 382 13 826 8 344 7 664 8 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 264 1 231 1 000 1 261 1 044 1 044 1 044 1 059 1 058 1 058
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Långfristiga skulder 20 000 20 000 12 500 15 000 14 500 7 500 7 500 5 500 5 552 5 552
Kortfristiga skulder 6 010 4 154 10 771 8 108 6 468 4 838 5 278 1 785 1 054 1 523
Skulder och eget kapital - 25 385 24 272 24 369 22 012 13 382 13 826 8 344 7 664 8 132
Löner & utdelning (tkr)
2020-12 *
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 320 324 312 319 237 239 220 208 230 235
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 980 2 630 2 531 2 297 2 291 2 339 2 342 2 512 1 758 1 439
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 721 1 087 1 044 946 1 495 780 758 818 596 461
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 710 4 931 4 597 4 858 4 278 4 184 4 762 3 372 2 577 1 647
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 246 885 704 727 588 582 862 643 515 329
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 609 819 648 594 674 560 665 638 446 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 639 -3 343 -3 638 -2 737 -3 414 -2 786 -2 703 -2 726 -4 942 -2 907
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -72,23% 4,73% -3,19% 23,66% 1,15% -19,05% 34,10% 24,86% 56,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,72% -17,52% -19,85% -16,35% -19,03% -26,42% -23,89% -40,02% -71,26% -41,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -411,39% -100,52% -114,04% -91,29% -118,70% -101,35% -76,64% -103,89% -212,16% -203,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,29% 85,40% 84,78% 88,22% 87,36% 88,65% 90,02% 84,35% 87,80% 91,12%
Rörelsekapital/omsättning -276,81% 23,57% -134,67% -71,98% -19,67% -29,26% -10,86% 60,17% 62,12% 90,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,43% 4,85% 4,12% 5,17% 4,74% 7,80% 7,55% 12,69% 13,80% 13,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,73% 124,15% 46,80% 60,63% 88,47% 78,01% 90,26% 204,87% 245,73% 193,57%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2020-12 : Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...