Visa allt om Projektengagemang Sweden AB
Visa allt om Projektengagemang Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning - 116 202 106 565 95 967 76 985 67 032 57 498 48 670 22 667 11 078
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - -89 -6 140 334 326 209 2 103 62 480 1 129
Resultat efter finansnetto - 14 414 18 745 13 509 14 766 15 359 9 949 4 271 4 069 1 050
Årets resultat - 14 223 16 590 14 179 15 208 15 437 9 338 4 228 3 939 784
Balansräkningar (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 134 773 64 877 48 555 35 842 38 603 16 339 9 508 9 220 7 226
Omsättningstillgångar - 153 838 85 451 65 638 47 977 42 783 26 436 16 388 8 010 9 177
Tillgångar - 288 611 150 328 114 193 83 819 81 386 42 775 25 897 17 230 16 403
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 199 888 62 426 47 836 37 971 26 813 16 731 10 833 7 755 3 816
Obeskattade reserver - 0 0 61 231 673 751 141 98 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 11 274 13 691 0 0 0 0 0 29 1 150
Kortfristiga skulder - 77 448 74 212 66 296 45 617 53 900 25 293 14 923 9 349 11 437
Skulder och eget kapital - 288 611 150 328 114 193 83 819 81 386 42 775 25 897 17 230 16 403
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 4 003 2 316 2 238 1 688 1 735 1 752 1 684 942 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 5 992 4 290 3 100 1 470 642 668 382 59 738
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 5 326 2 827 1 620 1 533 1 248 1 233 1 100 744 248
Utdelning till aktieägare - 2 926 1 017 2 000 4 500 4 000 3 750 2 100 500 0
Omsättning - 116 202 106 565 95 967 76 985 67 032 57 498 48 670 22 667 11 078
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 18 7 5 7 6 5 4 4 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 6 456 15 224 19 193 10 998 11 172 11 500 12 168 5 667 11 078
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 844 1 484 1 511 796 654 774 891 496 1 263
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 4 995 794 4 578 2 505 3 067 4 118 1 630 1 820 2 251
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 9,04% 11,04% 24,66% 14,85% 16,58% 18,14% 114,72% 104,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 7,42% 14,07% 13,06% 20,88% 25,48% 28,68% 17,83% 25,56% 6,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 18,43% 19,84% 15,54% 22,73% 30,94% 21,33% 9,49% 19,43% 10,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,91%
Rörelsekapital/omsättning - 65,74% 10,55% -0,69% 3,07% -16,58% 1,99% 3,01% -5,91% -20,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 69,26% 41,53% 41,93% 45,50% 33,55% 40,41% 42,23% 45,42% 23,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 198,63% 115,14% 99,01% 105,17% 79,37% 104,52% 109,82% 85,68% 80,24%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12: Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...