Visa allt om Projektengagemang Sweden AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 012 841 1 167 043 1 348 389 1 223 796 1 170 700 1 137 721 683 677 612 848 442 009 386 689
Övrig omsättning 0 0 0 3 358 0 1 093 4 280 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 39 863 67 441 -24 732 74 162 - 82 235 32 321 42 562 36 764 36 245
Resultat efter finansnetto 26 972 53 880 -36 861 68 382 - 72 739 23 704 34 878 34 300 37 836
Årets resultat 20 233 37 091 -40 202 57 121 - 56 736 22 921 22 625 25 556 15 621
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 799 155 812 536 831 211 690 902 390 295 411 943 199 397 123 704 78 073 48 585
Omsättningstillgångar 268 288 320 939 388 633 503 790 333 243 337 790 233 756 222 540 166 552 129 999
Tillgångar 1 067 443 1 133 475 1 219 844 1 194 692 723 538 749 733 433 153 346 244 244 625 178 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 577 869 558 006 521 872 586 143 228 454 190 118 196 841 57 831 53 198 43 794
Minoritetsintressen 0 -159 509 1 040 0 903 -298 31 346 26 446 21 437
Avsättningar (tkr) 338 0 385 60 303 0 0 0 0 895
Långfristiga skulder 248 925 253 057 316 429 296 708 187 302 257 828 49 358 48 209 7 327 1 572
Kortfristiga skulder 240 310 322 571 380 650 310 741 307 479 300 884 187 252 208 858 157 653 110 886
Skulder och eget kapital 1 067 443 1 133 475 1 219 844 1 194 692 723 538 749 733 433 153 346 244 244 625 178 583
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 10 913 13 108 16 264 8 856 4 392 48 764 37 776 31 374 23 791
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 437 573 464 744 583 782 494 222 472 730 331 190 199 537 178 691 137 766 115 719
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 212 289 241 207 299 775 242 384 227 035 145 788 146 110 94 203 71 343 62 631
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 012 841 1 167 043 1 348 389 1 227 154 1 170 700 1 138 814 687 957 612 848 442 009 386 689
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 835 292 1 198 1 022 988 710 565 473 364 331
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 213 3 997 1 126 1 197 1 185 1 602 1 210 1 296 1 214 1 168
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 800 2 593 789 769 751 1 004 680 698 689 643
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 115 371 143 061 71 276 92 912 - 106 139 65 048 63 343 48 837 43 264
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,21% -13,45% 10,18% 4,54% 2,90% 66,41% 11,56% 38,65% 14,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,74% 5,96% -2,01% 6,24% - 11,08% 8,07% 11,96% 16,13% 22,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,94% 5,79% -1,82% 6,09% - 7,30% 5,11% 6,75% 8,93% 10,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,76% -0,14% 0,59% 15,77% 2,20% 3,24% 6,80% 2,23% 2,01% 4,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,14% 49,23% 42,78% 49,06% 31,57% 25,36% 45,44% 16,70% 21,75% 24,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,64% 99,49% 102,10% 162,13% 108,38% 112,27% 124,83% 106,55% 105,64% 117,24%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 14 063 13 739 125 034 249 159 180 059 128 149 116 202 106 565 95 967 76 985
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 3 278 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 671 -1 183 14 177 -10 035 -15 957 -7 118 -89 -6 140 334 326
Resultat efter finansnetto -13 377 -11 625 5 776 -29 916 -14 512 -6 004 14 414 18 745 13 509 14 766
Årets resultat -8 828 -10 943 9 477 6 224 4 922 -3 809 14 223 16 590 14 179 15 208
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 780 308 783 432 814 717 762 684 389 724 393 907 134 773 64 877 48 555 35 842
Omsättningstillgångar 22 992 44 288 51 382 170 523 153 062 145 753 153 838 85 451 65 638 47 977
Tillgångar 803 300 827 720 866 099 933 208 542 786 539 660 288 611 150 328 114 193 83 819
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 470 643 479 470 490 905 505 958 198 074 193 153 199 888 62 426 47 836 37 971
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 61 231
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 130 660 140 660 215 363 237 127 150 722 202 614 11 274 13 691 0 0
Kortfristiga skulder 201 997 207 590 159 832 190 124 193 990 143 893 77 448 74 212 66 296 45 617
Skulder och eget kapital 803 300 827 720 866 099 933 208 542 786 539 660 288 611 150 328 114 193 83 819
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 4 765 7 149 15 375 8 856 4 932 4 003 2 316 2 238 1 688
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 4 792 - 8 876 18 062 16 976 11 277 5 992 4 290 3 100 1 470
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 619 1 668 7 626 16 352 11 902 7 346 5 326 2 827 1 620 1 533
Utdelning till aktieägare 9 822 0 0 0 11 703 0 2 926 1 017 2 000 4 500
Omsättning 14 063 13 739 125 034 249 159 180 059 131 427 116 202 106 565 95 967 76 985
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 7 16 52 36 27 18 7 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 032 1 963 7 815 4 792 5 002 4 746 6 456 15 224 19 193 10 998
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 4 401 1 033 1 450 1 024 1 036 912 844 1 484 1 511 796
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 610 -1 121 41 079 -5 532 -11 131 -532 4 995 794 4 578 2 505
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,36% -89,01% -49,82% 38,38% 40,51% 10,28% 9,04% 11,04% 24,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,81% -0,01% 1,65% -2,63% 0,32% -0,62% 7,42% 14,07% 13,06% 20,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -46,26% -0,31% 11,43% -9,83% 0,97% -2,62% 18,43% 19,84% 15,54% 22,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 272,88% -1 188,60% -86,74% -7,87% -22,73% 1,45% 65,74% 10,55% -0,69% 3,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,59% 57,93% 56,68% 54,22% 36,49% 35,79% 69,26% 41,53% 41,93% 45,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 11,38% 21,33% 32,15% 89,69% 78,90% 101,29% 198,63% 115,14% 99,01% 105,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!