Visa allt om Projektengagemang Sweden AB
Visa allt om Projektengagemang Sweden AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 137 721 683 677 612 848 442 009 386 689 315 386 208 661 160 799 136 734 54 436
Övrig omsättning 1 093 4 280 - - - - - - - 17
Rörelseresultat (EBIT) 82 235 32 321 42 562 36 764 36 245 34 604 26 889 15 599 16 054 2 463
Resultat efter finansnetto 72 739 23 704 34 878 34 300 37 836 34 485 26 376 15 298 15 256 2 194
Årets resultat 56 736 22 921 22 625 25 556 15 621 14 207 10 094 4 655 5 457 1 042
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 411 943 199 397 123 704 78 073 48 585 40 871 16 805 8 788 8 499 6 420
Omsättningstillgångar 337 790 233 756 222 540 166 552 129 999 107 088 74 859 56 132 44 276 29 605
Tillgångar 749 733 433 153 346 244 244 625 178 583 147 959 91 664 64 920 52 776 36 025
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 190 118 196 841 57 831 53 198 43 794 32 173 21 717 13 723 9 567 4 110
Minoritetsintressen 903 -298 31 346 26 446 21 437 17 350 14 291 9 202 7 028 926
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 895 375 379 150 80 14
Långfristiga skulder 257 828 49 358 48 209 7 327 1 572 3 072 4 105 0 29 6 286
Kortfristiga skulder 300 884 187 252 208 858 157 653 110 886 94 989 51 173 41 845 36 072 24 688
Skulder och eget kapital 749 733 433 153 346 244 244 625 178 583 147 959 91 664 64 920 52 776 36 025
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 4 392 48 764 37 776 31 374 23 791 22 308 15 835 15 108 13 411 5 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 331 190 199 537 178 691 137 766 115 719 85 508 56 479 45 977 34 967 13 991
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 145 788 146 110 94 203 71 343 62 631 47 179 32 517 25 407 23 111 6 938
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 138 814 687 957 612 848 442 009 386 689 315 386 208 661 160 799 136 734 54 453
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 710 565 473 364 331 268 161 138 114 55
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 602 1 210 1 296 1 214 1 168 1 177 1 296 1 165 1 199 990
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 004 680 698 689 643 612 684 645 657 536
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 106 139 65 048 63 343 48 837 43 264 41 180 30 458 17 658 17 712 3 823
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 66,41% 11,56% 38,65% 14,31% 22,61% 51,15% 29,77% 17,60% 151,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,08% 8,07% 11,96% 16,13% 22,29% 24,10% 29,57% 24,28% 30,46% 6,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,30% 5,11% 6,75% 8,93% 10,30% 11,30% 12,99% 9,80% 11,76% 4,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,24% 6,80% 2,23% 2,01% 4,94% 3,84% 11,35% 8,89% 6,00% 9,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,36% 45,44% 16,70% 21,75% 24,52% 21,74% 23,69% 21,14% 18,13% 11,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,27% 124,83% 106,55% 105,64% 117,24% 112,74% 146,29% 134,14% 122,74% 119,92%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 128 149 116 202 106 565 95 967 76 985 67 032 57 498 48 670 22 667 11 078
Övrig omsättning 3 278 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 118 -89 -6 140 334 326 209 2 103 62 480 1 129
Resultat efter finansnetto -6 004 14 414 18 745 13 509 14 766 15 359 9 949 4 271 4 069 1 050
Årets resultat -3 809 14 223 16 590 14 179 15 208 15 437 9 338 4 228 3 939 784
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 393 907 134 773 64 877 48 555 35 842 38 603 16 339 9 508 9 220 7 226
Omsättningstillgångar 145 753 153 838 85 451 65 638 47 977 42 783 26 436 16 388 8 010 9 177
Tillgångar 539 660 288 611 150 328 114 193 83 819 81 386 42 775 25 897 17 230 16 403
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 193 153 199 888 62 426 47 836 37 971 26 813 16 731 10 833 7 755 3 816
Obeskattade reserver 0 0 0 61 231 673 751 141 98 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 202 614 11 274 13 691 0 0 0 0 0 29 1 150
Kortfristiga skulder 143 893 77 448 74 212 66 296 45 617 53 900 25 293 14 923 9 349 11 437
Skulder och eget kapital 539 660 288 611 150 328 114 193 83 819 81 386 42 775 25 897 17 230 16 403
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 4 932 4 003 2 316 2 238 1 688 1 735 1 752 1 684 942 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 11 277 5 992 4 290 3 100 1 470 642 668 382 59 738
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 7 346 5 326 2 827 1 620 1 533 1 248 1 233 1 100 744 248
Utdelning till aktieägare 0 2 926 1 017 2 000 4 500 4 000 3 750 2 100 500 0
Omsättning 131 427 116 202 106 565 95 967 76 985 67 032 57 498 48 670 22 667 11 078
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 18 7 5 7 6 5 4 4 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 746 6 456 15 224 19 193 10 998 11 172 11 500 12 168 5 667 11 078
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 912 844 1 484 1 511 796 654 774 891 496 1 263
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -532 4 995 794 4 578 2 505 3 067 4 118 1 630 1 820 2 251
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,28% 9,04% 11,04% 24,66% 14,85% 16,58% 18,14% 114,72% 104,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,62% 7,42% 14,07% 13,06% 20,88% 25,48% 28,68% 17,83% 25,56% 6,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,62% 18,43% 19,84% 15,54% 22,73% 30,94% 21,33% 9,49% 19,43% 10,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,91%
Rörelsekapital/omsättning 1,45% 65,74% 10,55% -0,69% 3,07% -16,58% 1,99% 3,01% -5,91% -20,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,79% 69,26% 41,53% 41,93% 45,50% 33,55% 40,41% 42,23% 45,42% 23,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,29% 198,63% 115,14% 99,01% 105,17% 79,37% 104,52% 109,82% 85,68% 80,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...