Användarvillkor

Tack för att du använder tjänsten allabolag.se. Vi vill genom våra Användarvillkor upplysa dig om våra regler för tjänsten.

Kreditupplysning allmänt

Med kreditupplysning avses uppgift, omdöme eller råd som lämnas till ledning för bedömning av annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Personupplysning är en speciell typ av kreditupplysning, för vilken gäller särskilda skyddsregler.

Genom att Kunden godkänner att han tagit del av och accepterar nedan intagna villkor berättigas Kunden att hos allabolag.se beställa kreditupplysning. Vi uppmanar Kunden att löpande gå in och läsa dessa villkor för att se om eventuella ändringar skett. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av allabolag.se förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till Kunden.

Ingen kopia till omfrågad

På allabolag.se erbjuder vi för närvarande enbart UC:s kreditupplysningar på aktiebolag. Vi skickar därför ej ut en kopia till den omfrågade.

Rättigheter till inhämtad kreditupplysning

Inhämtad kreditupplysning får ej utan skriftligt samtycke från allabolag.se utlämnas till annan. Vad nu sagts gäller ej om kunden bedriver uppdragsverksamhet i vilken ingår att företräda uppdragsgivare, t.ex. då revisions- eller advokatbyrå beställer kreditupplysning för klients räkning. Vid dylik beställning skall alltid klientens namn och adress anges. Om kunden enligt vad nu sagts äger rätt att utlämna inhämtad kreditupplysning till klient åligger det kunden att underrätta denne om att kreditupplysningen inhämtats från allabolag.se.

Koder och lösenord

Kunden svarar för att erhållna koder köpta med SMS- eller kortbetalning ej sprids eller är tillgängliga för obehöriga personer. Föreligger risk för spridning eller att kod har kommit i orätta händer eller förlorats ska Kunden omedelbart meddela kontakt@allabolag.se. Inloggade användare ansvarar för att lösenord inte sprids till orätta händer. Skulle detta ske är Kunden skyldig att omgående byta ut sitt lösenord själv. Detta görs på allabolag.se på sidan Mitt konto.

Begränsning av ansvar

Det material som Kunden får ta del av vid kreditupplysning eller via internetsiten är sammanställt från källor vilka allabolag.se vid tidpunkten för sammanställandet bedömt som tillförlitliga. allabolag.se kan dock inte garantera uppgifternas tillförlitlighet eller fullständighet. allabolag.se påtar sig på grund härav ej något ansvar för uppkommen skada, av vad slag det vara må, eller för det ekonomiska resultatet av en kreditupplysning. Om allabolag.se (UC allabolag AB) kommer på obestånd eller försätts i konkurs kan Kunden inte göra anspråk på fordran för den återstående delen av inbetalda medel.

Personuppgifter

allabolag.se hanterar dina personuppgifter konfidentiellt. Detta innebär att vi inte kommer att lämna ut dina uppgifter till andra företag eller använda dem till oönskad reklam. allabolag.se hanterar de uppgifter som du lämnar i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).
För mer information om PUL, klicka här.