Visa allt om Algeco Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2018 är 5 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettoomsättning 322 117 246 090 154 999 122 741 18 817
Övrig omsättning 0 9 508 5 401 4 224 1 086
Rörelseresultat (EBIT) -15 466 17 976 40 015 30 695 9 535
Resultat efter finansnetto -84 823 103 943 27 001 21 092 8 318
Årets resultat -58 196 92 882 15 874 12 414 4 866
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 605 157 1 482 919 852 277 798 134 290 350
Omsättningstillgångar 159 371 102 462 211 032 55 779 31 519
Tillgångar 1 764 528 1 585 381 1 063 309 853 913 321 869
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 472 734 530 930 274 957 259 084 70 290
Obeskattade reserver 16 041 34 921 14 141 7 365 2 080
Avsättningar (tkr) 25 421 33 242 0 0 0
Långfristiga skulder 1 093 301 869 494 390 245 540 531 220 300
Kortfristiga skulder 157 030 116 793 383 966 46 934 29 200
Skulder och eget kapital 1 764 528 1 585 381 1 063 309 853 913 321 869
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
Löner till styrelse & VD 2 918 3 070 1 289 263 186
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 -
Löner till övriga anställda 33 290 15 440 7 936 6 355 937
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 -
Sociala kostnader 9 242 9 166 4 033 3 124 488
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 322 117 255 598 160 400 126 965 19 903
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 35 15 11 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 491 7 031 10 333 11 158 2 352
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 057 824 931 1 004 201
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 79 763 97 313 65 372 53 963 12 429
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,89% 58,77% 26,28% 552,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,39% 10,82% 4,91% 3,59% 2,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,12% 69,73% 33,68% 25,01% 50,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,89% 57,91% 65,34% 78,87% 86,75%
Rörelsekapital/omsättning 0,73% -5,82% -111,57% 7,21% 12,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,50% 35,21% 26,90% 31,01% 22,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,53% 85,50% 54,96% 118,85% 107,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!