Visa allt om Trustly AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2018 är 10 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettoomsättning 2 350 500 2 672 000 1 974 000 1 411 293 531 752
Övrig omsättning 111 800 66 000 65 000 54 560 716
Rörelseresultat (EBIT) -211 300 189 000 498 000 303 825 166 615
Resultat efter finansnetto -492 800 -83 000 115 000 45 980 21 380
Årets resultat -405 500 -73 000 86 000 68 504 5 051
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 305 400 9 320 000 9 465 000 9 698 712 8 977 512
Omsättningstillgångar 1 036 600 1 605 000 1 105 000 666 812 688 314
Tillgångar 10 342 000 10 925 000 10 570 000 10 365 524 9 665 825
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 767 800 6 111 000 5 906 000 5 632 349 6 508 796
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 17 100 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 053 300 4 118 000 4 129 000 4 296 454 2 791 606
Kortfristiga skulder 503 800 697 000 535 000 436 721 365 423
Skulder och eget kapital 10 342 000 10 925 000 10 570 000 10 365 524 9 665 825
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
Löner till styrelse & VD 39 700 22 000 19 000 10 005 710
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 558 100 804 000 359 000 237 606 89 145
Varav resultatlön till övriga anställda 22 900 37 000 0 0 -
Sociala kostnader 128 800 170 000 100 000 72 986 23 221
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 2 462 300 2 738 000 2 039 000 1 465 853 532 468
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 750 620 289 318 150
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 134 4 310 6 830 4 438 3 545
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 083 1 415 1 723 1 046 780
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 148 600 519 000 822 000 577 083 262 393
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,03% 35,36% 39,87% 165,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,76% 1,82% 4,71% 3,35% 1,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,75% 7,45% 25,23% 24,62% 32,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,67% 33,98% 28,88% 16,30% 60,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,77% 55,94% 55,88% 54,34% 67,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 205,76% 230,27% 206,54% 152,69% 188,36%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2018 är 10 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettoomsättning 12 800 14 000 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -52 200 -87 000 -4 000 -682 -652
Resultat efter finansnetto -52 400 -37 000 -4 000 1 133 358 -1 712
Årets resultat -400 38 000 -1 000 1 136 790 -1 126
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 051 200 7 029 000 6 806 000 6 630 040 6 488 242
Omsättningstillgångar 59 800 85 000 10 000 33 336 816 789
Tillgångar 7 111 000 7 114 000 6 816 000 6 663 376 7 305 032
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 960 500 7 075 000 6 814 000 6 661 946 6 496 230
Obeskattade reserver 0 0 0 550 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 150 500 39 000 2 000 880 808 802
Skulder och eget kapital 7 111 000 7 114 000 6 816 000 6 663 376 7 305 032
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12 2019-12 2018-12
Löner till styrelse & VD 9 700 12 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 -
Sociala kostnader 5 600 6 - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 12 800 14 000 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 200 3 500 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 825 4 750 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -52 200 -87 000 -4 000 -682 -652
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,57% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,73% -0,52% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -407,81% -264,29% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - - -
Rörelsekapital/omsättning -708,59% 328,57% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,88% 99,45% 99,97% 99,98% 88,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,73% 217,95% 500,00% 3 788,18% 100,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!