Visa allt om Öjebyns Glas & Aluminium AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2020 är 4 månader.

Bokslutet 2020 är 4 månader.

Bokslutet 2018 är 15 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2020-08 2020-04 2019-04 2018-04
Nettoomsättning 84 263 31 398 34 243 90 785 66 171 60 844
Övrig omsättning 282 172 33 487 190 622
Rörelseresultat (EBIT) 3 074 2 141 4 464 9 655 5 702 1 934
Resultat efter finansnetto 2 924 2 127 4 429 9 547 5 623 1 913
Årets resultat 29 1 214 3 494 8 852 3 194 923
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2020-08 2020-04 2019-04 2018-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 168 2 745 1 511 1 486 1 865 825
Omsättningstillgångar 18 792 16 655 16 781 32 312 19 198 14 018
Tillgångar 20 961 19 400 18 292 33 798 21 064 14 843
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 306 5 277 4 063 10 069 3 717 1 423
Obeskattade reserver 834 834 275 300 2 087 650
Avsättningar (tkr) 400 390 390 390 300 300
Långfristiga skulder 4 809 1 077 0 345 404 3 052
Kortfristiga skulder 9 611 11 822 13 564 22 694 14 556 9 418
Skulder och eget kapital 20 961 19 400 18 292 33 798 21 064 14 843
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2020-08
2020-04
2019-04
2018-04
Löner till styrelse & VD - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 9 500 2 500 900
Omsättning 84 545 31 570 34 276 91 272 66 361 61 466
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 31 31 31 29 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 633 1 013 1 105 2 929 2 282 2 098
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 636 221 215 647 638 625
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 663 2 402 4 626 10 083 6 064 2 134
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 168,37% - - 37,20% 8,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,67% 11,04% 24,40% 28,57% 27,07% 13,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,65% 6,82% 13,04% 10,64% 8,62% 3,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,43% 47,95% 48,87% 32,26% 38,18% 39,29%
Rörelsekapital/omsättning 10,90% 15,39% 9,39% 10,59% 7,02% 7,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,42% 30,55% 23,38% 30,48% 25,37% 13,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,15% 118,89% 98,68% 129,02% 102,01% 105,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!