Visa allt om SBB i Norden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 10 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettoomsättning 238 205 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 2 0 4 254 108 406 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 010 -3 035 3 297 -7 383 -7 039 -16 605 -16 555
Resultat efter finansnetto -2 607 460 1 334 752 -65 892 7 869 128 001 -5 316 -16 739
Årets resultat -2 635 443 1 361 203 -65 116 9 829 30 186 31 611 -13 353
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 202 228 10 827 762 3 337 901 1 319 019 1 008 318 3 385 995 1 786 476
Omsättningstillgångar 34 013 368 586 14 289 491 181 213 10 233 909 30 026 493 468
Tillgångar 9 236 241 11 196 348 17 627 392 1 500 232 11 242 227 3 416 021 2 279 944
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 117 2 371 215 1 010 012 1 075 128 1 065 299 1 035 113 760 605
Obeskattade reserver 2 391 2 390 2 370 2 370 2 370 2 370 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 411 418 2 014 821 14 674 886 7 541 0 1 515 501 1 375 954
Kortfristiga skulder 8 799 315 6 807 922 1 940 124 415 193 10 174 558 863 037 143 385
Skulder och eget kapital 9 236 241 11 196 348 17 627 392 1 500 232 11 242 227 3 416 021 2 279 944
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12 2016-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 1 177 3 422
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 355 849
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 1 520 2 404
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 240 205 4 254 108 406 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 - - 1 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 1 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 010 -3 035 3 297 -7 383 -7 039 -16 605 -16 555
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,10% - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,49% 15,74% - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -135 358,82% 859 827,80% - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - - - - -
Rörelsekapital/omsättning -3 682 900,00% -3 141 139,51% - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,27% 21,20% 5,74% 71,79% 9,49% 30,36% 33,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,39% 5,41% 736,52% 43,65% 100,58% 3,48% 344,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!