Visa allt om Lenovo Global Technology Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Nettoomsättning 418 485 316 958 84 079 127 753 99 009 39 185
Övrig omsättning 32 0 25 6 241 1 869 1 852
Rörelseresultat (EBIT) 21 502 9 603 11 204 10 726 -678 1 198
Resultat efter finansnetto 4 698 3 526 1 055 1 568 3 073 1 390
Årets resultat 3 524 2 559 721 949 2 288 1 080
Balansräkningar (tkr)
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 622 11 865 14 000 15 841 54 932 63 058
Omsättningstillgångar 379 312 214 561 168 221 230 400 144 482 87 781
Tillgångar 388 935 226 427 182 221 246 241 199 414 150 839
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 171 7 647 5 088 4 367 3 418 1 130
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 1 095 310
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 377 764 218 780 177 133 241 874 194 901 149 400
Skulder och eget kapital 388 935 226 427 182 221 246 241 199 414 150 839
Löner & utdelning (tkr)
2022-03
2021-03
2020-03
2019-03
2018-03
2017-03
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0
Löner till övriga anställda 13 687 10 213 10 288 10 123 8 019 2 027
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 0 -
Sociala kostnader 10 771 3 445 5 914 5 587 6 371 716
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 418 517 316 958 84 104 133 994 100 878 41 037
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 52 311 39 620 10 510 15 969 11 001 4 898
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 057 2 224 2 025 1 964 1 599 330
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 773 11 871 13 455 54 101 7 474 3 236
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,03% 276,98% -34,19% 29,03% 152,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,53% 4,26% 6,15% 4,36% 1,86% 1,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,14% 3,04% 13,33% 8,40% 3,75% 3,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,19% 9,92% 38,92% 53,08% 24,88% 12,14%
Rörelsekapital/omsättning 0,37% -1,33% -10,60% -8,98% -50,92% -157,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,87% 3,38% 2,79% 1,77% 1,71% 0,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,41% 98,07% 94,97% 95,26% 74,13% 58,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!