Visa allt om Karnell Group AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettoomsättning 880 129 422 337 402 792 316 448 121 088 72 337
Övrig omsättning 6 345 2 209 125 289 3 876 1 314 919
Rörelseresultat (EBIT) 96 117 34 458 61 762 -17 139 7 892 3 561
Resultat efter finansnetto 58 789 24 204 54 953 -22 484 5 454 2 853
Årets resultat 38 228 9 674 32 754 -26 275 316 727
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 766 864 390 738 210 959 213 581 99 573 106 152
Omsättningstillgångar 514 990 419 330 295 303 194 300 164 241 75 754
Tillgångar 1 281 854 810 068 506 262 407 881 263 814 181 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 589 965 447 136 253 845 218 174 157 774 78 001
Minoritetsintressen 0 0 24 136 0 12 888 12 142
Avsättningar (tkr) 0 0 16 050 7 539 0 0
Långfristiga skulder 403 950 186 297 50 193 75 466 42 783 54 858
Kortfristiga skulder 287 939 176 636 162 038 106 702 50 369 36 905
Skulder och eget kapital 1 281 854 810 068 506 262 407 881 263 814 181 906
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
Löner till styrelse & VD 4 577 4 603 11 850 9 762 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 159 437 92 039 85 637 73 723 42 202 25 468
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - -
Sociala kostnader 13 345 29 132 28 243 29 648 9 042 5 670
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 886 474 424 546 528 081 320 324 122 402 73 256
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 470 295 212 206 120 91
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 873 1 432 1 900 1 536 1 009 795
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 458 446 627 570 431 397
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 135 212 59 684 127 169 9 347 21 011 9 887
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 108,39% 4,85% 27,29% 161,34% 67,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,39% 4,41% 12,37% -4,08% 3,78% 2,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,22% 8,46% 15,55% -5,25% 8,25% 5,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,87% 56,87% 55,64% 66,87% 74,69% 80,43%
Rörelsekapital/omsättning 25,80% 57,46% 33,09% 27,68% 94,04% 53,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,02% 55,20% 50,14% 53,49% 59,81% 42,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,30% 194,13% 145,76% 136,83% 299,67% 175,48%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 13 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettoomsättning 2 768 1 762 1 616 2 120 1 171 2 774 89
Övrig omsättning 8 3 8 0 356 829 0
Rörelseresultat (EBIT) -24 362 -17 691 -11 016 -10 969 -6 687 -4 740 -2 680
Resultat efter finansnetto -5 534 -52 852 -9 484 -7 483 -4 270 -3 915 -2 680
Årets resultat -5 534 -52 852 -9 484 -7 483 -4 270 -3 915 -2 680
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 479 543 182 111 145 428 129 699 53 139 56 921 220
Omsättningstillgångar 91 027 199 305 91 774 74 605 117 728 17 496 48 282
Tillgångar 570 570 381 415 237 202 204 304 170 867 74 417 48 503
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 484 113 378 217 235 947 202 787 149 634 73 362 47 433
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 81 357 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 100 3 198 1 255 1 517 21 233 1 055 1 070
Skulder och eget kapital 570 570 381 415 237 202 204 304 170 867 74 417 48 503
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
Löner till styrelse & VD 4 577 4 603 1 425 2 203 - - 375
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 6 610 3 315 4 591 2 609 3 067 3 062 393
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 400 1 854 2 040 1 793 1 236 1 291 409
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 776 1 765 1 624 2 120 1 527 3 603 89
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 6 5 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 308 220 269 424 167 462 18
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 868 1 607 1 392 1 352 677 759 240
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -24 240 -17 621 -10 949 -10 921 -6 649 -4 703 -2 679
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 57,09% 9,03% -23,77% 81,04% -57,79% 3 016,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,96% -13,86% -3,60% -3,60% -2,23% -5,26% -5,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -198,41% -2 999,55% -528,16% -346,60% -325,11% -141,13% -3 011,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,53% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 104,30% 11 129,80% 5 601,42% 3 447,55% 8 240,39% 592,68% 53 047,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,85% 99,16% 99,47% 99,26% 87,57% 98,58% 97,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 784,84% 6 232,18% 7 312,67% 4 917,93% 554,46% 1 658,39% 4 512,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!