Visa allt om Aerarius AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 13 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09
Nettoomsättning 1 297 1 316 1 360 956 1 146 1 539 1 206 140
Övrig omsättning 16 0 7 107 0 19 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 112 172 367 306 398 542 301 23
Resultat efter finansnetto 118 226 435 306 444 542 301 23
Årets resultat 121 119 269 172 258 314 174 17
Balansräkningar (tkr)
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 607 567 805 820 770 986 466 248
Omsättningstillgångar 594 757 1 035 425 558 422 390 204
Tillgångar 1 201 1 324 1 840 1 245 1 328 1 408 856 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 307 387 967 698 726 468 241 67
Obeskattade reserver 505 555 495 395 320 210 75 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 353 353 250
Kortfristiga skulder 389 383 377 152 282 376 188 136
Skulder och eget kapital 1 201 1 324 1 840 1 245 1 328 1 408 856 452
Löner & utdelning (tkr)
2023-09
2022-09
2021-09
2020-09
2019-09
2018-09
2017-09
2016-09
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 200 700 0 200 0 86 0
Omsättning 1 313 1 316 1 367 1 063 1 146 1 558 1 206 140
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 297 1 316 1 360 956 1 146 1 539 1 206 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 917 894 805 539 586 569 499 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 112 172 367 306 398 542 301 23
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,44% -3,24% 42,26% -16,58% -25,54% 27,61% 761,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,74% 16,99% 23,64% 24,58% 33,51% 38,49% 35,16% 5,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,02% 17,10% 31,99% 32,01% 38,83% 35,22% 24,96% 16,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 97,13% 99,90% 97,21% 98,44% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,81% 28,42% 48,38% 28,56% 24,08% 2,99% 16,75% 48,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,36% 61,93% 73,54% 80,81% 73,46% 44,87% 34,99% 14,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,70% 197,65% 274,54% 279,61% 197,87% 112,23% 207,45% 150,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!