Visa allt om Transtema Group AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 1 689 958 1 404 843 1 497 229 969 860 432 482 67 740
Övrig omsättning 2 922 8 667 30 378 7 748 962 86
Rörelseresultat (EBIT) 124 421 28 872 29 043 25 726 38 370 11 509
Resultat efter finansnetto 115 025 19 297 16 712 21 575 37 330 11 430
Årets resultat 90 819 29 656 30 737 17 756 28 790 8 490
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 294 898 320 791 355 225 282 307 100 400 13 823
Omsättningstillgångar 564 902 437 565 523 192 437 327 187 026 40 385
Tillgångar 859 800 758 356 878 417 719 634 287 426 54 209
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 250 425 160 070 104 401 251 976 102 848 29 068
Minoritetsintressen 937 0 0 0 933 264
Avsättningar (tkr) 12 205 2 956 10 538 0 0 3 279
Långfristiga skulder 113 456 110 608 126 786 59 143 46 016 3 333
Kortfristiga skulder 482 777 484 722 636 692 408 516 137 630 18 265
Skulder och eget kapital 859 800 758 356 878 417 719 634 287 426 54 209
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2017-12
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD 6 332 4 856 3 312 2 906 3 005 1 951
Varav tantiem till styrelse & VD 846 588 - 2 906 - -
Löner till övriga anställda 471 581 373 025 418 625 115 828 37 080 9 905
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - -
Sociala kostnader 203 841 122 574 138 581 47 745 13 282 4 844
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 692 880 1 413 510 1 527 607 977 608 433 444 67 826
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 031 853 1 016 294 116 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 639 1 647 1 474 3 299 3 728 2 336
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 676 633 556 580 492 596
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 202 412 129 842 136 536 43 208 44 416 12 995
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,30% -6,17% - 124,25% 538,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,59% 3,97% 3,35% 3,89% 13,38% 22,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,42% 2,14% 1,96% 2,89% 8,89% 18,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,78% 58,72% 56,58% 31,94% 33,41% 53,88%
Rörelsekapital/omsättning 4,86% -3,36% -7,58% 2,97% 11,42% 32,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,13% 21,11% 11,89% 35,01% 35,78% 53,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,22% 86,71% 79,52% 102,72% 135,31% 221,11%

Bolagets redovisning

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 27 641 21 723 18 773 16 529 9 569 6 409 1 827
Övrig omsättning 699 0 3 163 0 8 127 0
Rörelseresultat (EBIT) -19 664 -3 481 -97 612 1 626 1 131 2 009 968
Resultat efter finansnetto -20 811 -4 875 -249 736 -63 037 5 181 1 352 722
Årets resultat -10 841 12 558 -239 536 -64 018 2 876 1 049 563
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 256 140 279 734 282 692 386 003 289 115 103 271 26 421
Omsättningstillgångar 442 612 194 441 148 568 140 630 46 133 4 261 13 868
Tillgångar 698 752 474 175 431 259 526 634 335 248 107 531 40 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 81 046 91 060 24 080 263 647 200 594 67 800 21 123
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 12 205 2 650 10 539 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 300 14 000 41 713 19 713 23 188 21 750 3 333
Kortfristiga skulder 585 201 366 465 354 927 243 274 111 466 17 983 15 833
Skulder och eget kapital 698 752 474 175 431 259 526 634 335 248 107 531 40 289
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD 5 486 4 856 3 312 3 397 - 1 554 251
Varav tantiem till styrelse & VD 846 588 - 240 0 - -
Löner till övriga anställda 3 516 2 603 3 714 1 660 2 466 0 62
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader 4 878 4 030 3 395 665 1 273 751 99
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 28 340 21 723 21 936 16 529 9 577 6 536 1 827
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 5 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 607 3 621 3 755 3 306 3 190 3 205 1 827
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 516 2 049 2 123 1 649 1 304 1 162 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -18 790 -3 206 -97 386 1 651 1 135 2 009 968
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,24% 15,71% 13,58% 72,73% 49,31% 250,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,27% 0,51% -56,04% -11,13% 1,83% 1,87% 2,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -57,42% 11,04% -1 287,30% -354,47% 64,06% 31,35% 52,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -515,86% -791,90% -1 099,23% -620,99% -682,76% -214,11% -107,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,60% 19,20% 5,58% 50,06% 59,83% 63,05% 52,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,63% 53,06% 41,86% 57,81% 41,39% 23,69% 87,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!