Visa allt om 1A Lindalens Omsorg Stockholm AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Nettoomsättning 24 671 2 971 2 769 10 342 9 092 3 711
Övrig omsättning 2 989 215 133 136 236 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 702 260 -1 559 956 2 053 782
Resultat efter finansnetto 3 357 260 -1 559 956 2 054 783
Årets resultat 2 073 260 -864 735 1 212 458
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 276 4 750 4 750 0 79 0
Omsättningstillgångar 8 046 348 454 4 595 3 622 1 047
Tillgångar 8 323 5 098 5 204 4 595 3 701 1 047
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 336 1 251 991 2 156 1 721 508
Obeskattade reserver 782 0 0 695 695 195
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 692 4 002 1 051 636 74
Kortfristiga skulder 5 205 155 210 694 649 270
Skulder och eget kapital 8 323 5 098 5 204 4 595 3 701 1 047
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 5 255 2 016
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 410 542
Utdelning till aktieägare 0 0 0 300 300 0
Omsättning 27 660 3 186 2 902 10 478 9 328 3 711
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 4 4 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 503 743 692 1 149 1 010 412
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 593 994 988 751 286
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 750 260 -1 559 956 2 054 782
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 730,39% 7,30% -73,23% 13,75% 145,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,42% 5,10% -29,96% 20,81% 55,47% 74,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,64% 8,75% -56,30% 9,24% 22,58% 21,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,32% 99,19% 99,46% 99,63% 99,60% 99,89%
Rörelsekapital/omsättning 11,52% 6,50% 8,81% 37,72% 32,70% 20,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,40% 24,54% 19,04% 58,72% 61,15% 63,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,58% 224,52% 216,19% 662,10% 558,09% 387,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2015 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...