Visa allt om Brixo AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2014 är 5 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 179 919 113 726 71 468 38 752 25 404 14 460 4 764 2 788 1 263 5
Övrig omsättning 3 262 3 542 2 232 1 152 983 591 450 0 6 0
Rörelseresultat (EBIT) 67 238 65 919 21 308 17 394 9 075 5 625 809 530 153 4
Resultat efter finansnetto 40 352 35 807 21 308 13 234 5 903 3 752 547 350 -97 4
Årets resultat 25 771 22 054 14 043 8 110 3 591 2 143 329 255 -97 3
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 464 779 351 331 199 016 123 065 31 417 18 299 8 512 2 602 5 731 0
Omsättningstillgångar 17 786 14 112 9 501 4 148 37 819 36 168 9 361 5 390 2 373 1 504
Tillgångar 482 565 365 443 208 517 127 212 69 236 54 467 17 873 7 992 8 104 1 504
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 79 409 59 719 42 089 24 023 18 055 11 238 9 839 5 641 2 906 1 503
Obeskattade reserver 24 750 17 000 9 000 5 400 2 500 1 175 175 50 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 353 750 239 627 124 000 20 000 44 480 39 078 6 938 1 963 5 003 0
Kortfristiga skulder 24 655 49 098 33 429 77 789 4 201 2 976 921 338 196 1
Skulder och eget kapital 482 565 365 443 208 517 127 212 69 236 54 467 17 873 7 992 8 104 1 504
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 2 312 1 854 1 482 1 148 1 020 700 360 120 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 856 8 726 6 887 5 224 3 351 1 291 220 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 6 844 4 887 3 793 2 729 1 975 684 182 38 - -
Utdelning till aktieägare 6 909 6 081 4 424 2 785 2 142 1 050 594 310 150 0
Omsättning 183 181 117 268 73 700 39 904 26 387 15 051 5 214 2 788 1 269 5
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 15 13 15 12 6 3 2 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 469 7 582 5 498 2 583 2 117 2 410 1 588 1 394 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 165 1 072 939 609 533 439 254 79 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 68 507 66 983 22 059 18 120 9 857 5 885 1 807 530 153 4
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 58,20% 59,13% 84,42% 52,54% 75,68% 203,53% 70,88% 120,74% 25 160,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,93% 18,04% 10,22% 13,67% 13,11% 10,33% 4,53% 6,63% 1,89% 0,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,37% 57,96% 29,81% 44,89% 35,72% 38,90% 16,98% 19,01% 12,11% 80,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,82% -30,76% -33,48% -190,03% 132,33% 229,54% 177,16% 181,21% 172,37% 30 060,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,46% 19,97% 23,55% 22,20% 28,89% 22,32% 55,81% 71,07% 35,86% 99,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,14% 28,74% 28,42% 5,33% 900,24% 1 215,32% 1 016,40% 1 594,67% 1 210,71% 150 400,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!