Visa allt om Brödmasen AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-10 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10
Nettoomsättning 3 669 3 200 2 690 2 610 2 549 2 681 2 485 2 666
Övrig omsättning 140 193 60 14 7 3 0 24
Rörelseresultat (EBIT) 179 220 272 135 -29 196 -42 166
Resultat efter finansnetto 178 219 272 131 -25 188 -53 137
Årets resultat 103 127 161 90 1 118 1 30
Balansräkningar (tkr)
2022-10 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 432 203 67 99 225 260 278 302
Omsättningstillgångar 614 795 668 426 266 344 261 402
Tillgångar 1 046 998 735 525 491 604 538 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 581 578 450 340 250 249 131 130
Obeskattade reserver 216 170 113 47 36 66 35 92
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 56 112 264
Kortfristiga skulder 249 250 172 138 205 232 260 217
Skulder och eget kapital 1 046 998 735 525 491 604 538 703
Löner & utdelning (tkr)
2022-10
2021-10
2020-10
2019-10
2018-10
2017-10
2016-10
2015-10
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 893 705
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 323 232
Utdelning till aktieägare 100 100 0 50 0 0 0 0
Omsättning 3 809 3 393 2 750 2 624 2 556 2 684 2 485 2 690
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 917 800 897 870 850 894 828 1 333
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 438 401 385 389 402 381 413 477
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 230 264 304 218 63 274 36 253
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,66% 18,96% 3,07% 2,39% -4,92% 7,89% -6,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,11% 22,04% 37,01% 25,71% -4,28% 32,45% -7,81% 23,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,88% 6,88% 10,11% 5,17% -0,82% 7,31% -1,69% 6,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,58% 70,47% 70,63% 70,77% 68,50% 72,58% 70,58% 72,06%
Rörelsekapital/omsättning 9,95% 17,03% 18,44% 11,03% 2,39% 4,18% 0,04% 6,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,65% 71,20% 73,22% 71,74% 56,64% 49,75% 29,42% 28,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 219,28% 298,00% 355,81% 272,46% 102,44% 125,00% 84,62% 158,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!