Visa allt om Hansakronan Varla AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 7 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-01 2022-01 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01 2017-01 2016-01 2015-01
Nettoomsättning 1 130 1 116 1 558 563 337 1 668 1 651 1 686 1 128
Övrig omsättning 0 1 233 111 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 502 1 997 -286 -327 -344 524 718 633 442
Resultat efter finansnetto 168 1 773 -519 -551 -575 274 429 280 196
Årets resultat 18 178 -519 -551 -171 0 0 100 -28
Balansräkningar (tkr)
2023-01 2022-01 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01 2017-01 2016-01 2015-01
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 436 17 788 17 140 17 492 17 045 17 382 17 718 18 057 18 400
Omsättningstillgångar 1 350 1 573 428 725 33 850 489 543 507
Tillgångar 18 786 19 361 17 568 18 217 17 078 18 231 18 207 18 599 18 907
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 084 2 066 409 927 479 150 150 150 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 923 16 443 16 419 16 419 16 089 17 163 17 260 17 713 18 183
Kortfristiga skulder 779 852 740 870 510 918 797 736 674
Skulder och eget kapital 18 786 19 361 17 568 18 217 17 078 18 231 18 207 18 599 18 907
Löner & utdelning (tkr)
2023-01
2022-01
2021-01
2020-01
2019-01
2018-01
2017-01
2016-01
2015-01
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 130 2 349 1 669 563 337 1 668 1 651 1 686 1 128
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 854 2 349 66 22 -8 860 1 058 976 600
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,25% -28,37% 176,73% 67,06% -79,80% 1,03% -2,08% 49,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,67% 10,31% -1,63% -1,80% -2,01% 2,87% 3,94% 3,41% 2,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 44,42% 178,94% -18,36% -58,08% -102,08% 31,41% 43,49% 37,60% 39,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,53% 64,61% -20,03% -25,75% -141,54% -4,08% -18,66% -11,45% -14,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,09% 10,67% 2,33% 5,09% 2,80% 0,82% 0,82% 0,81% 0,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,30% 184,62% 57,84% 83,33% 6,47% 92,59% 61,36% 73,78% 75,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!