Visa allt om Hairgallery Alvik AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09
Nettoomsättning 2 282 2 009 1 895 1 938 2 113 1 610 1 303 832
Övrig omsättning 2 35 71 143 0 0 81 150
Rörelseresultat (EBIT) 226 140 228 294 59 46 130 53
Resultat efter finansnetto 224 139 228 293 58 45 130 53
Årets resultat 177 100 179 239 40 33 101 41
Balansräkningar (tkr)
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 38 38 38 38 38 38 0
Omsättningstillgångar 479 483 452 364 149 215 283 185
Tillgångar 517 521 490 401 186 252 321 185
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 344 317 267 138 47 76 192 91
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 39 31 7 43 80 0 16 10
Kortfristiga skulder 134 173 216 221 219 177 113 84
Skulder och eget kapital 517 521 490 401 186 252 321 185
Löner & utdelning (tkr)
2022-09
2021-09
2020-09
2019-09
2018-09
2017-09
2016-09
2015-09
Löner till styrelse & VD - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 617 421
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 200 132
Utdelning till aktieägare 270 150 0 0 0 150 0 0
Omsättning 2 284 2 044 1 966 2 081 2 113 1 610 1 384 982
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 761 670 632 646 704 537 652 277
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 458 474 398 419 501 361 407 162
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 226 140 228 294 59 46 130 53
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,59% 6,02% -2,22% -8,28% 31,24% 23,56% 56,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 43,71% 26,87% 46,53% 73,32% 31,72% 18,25% 40,50% 28,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,90% 6,97% 12,03% 15,17% 2,79% 2,86% 9,98% 6,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,22% 95,47% 94,04% 94,69% 92,62% 90,19% 94,09% 87,62%
Rörelsekapital/omsättning 15,12% 15,43% 12,45% 7,38% -3,31% 2,36% 13,05% 12,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,54% 60,84% 54,49% 34,41% 25,27% 30,16% 59,81% 49,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 347,76% 272,25% 202,78% 157,92% 60,73% 112,99% 237,17% 220,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!