Visa allt om Brämhults Hemtjänst och Hemservice AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-01 2020-01 2019-01 2018-01 2017-01 2016-01 2015-01
Nettoomsättning 17 792 16 221 14 463 10 788 3 916 2 265 316
Övrig omsättning 202 133 509 200 296 25 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 692 -25 274 421 -58 191 30
Resultat efter finansnetto 1 688 -32 260 413 -71 189 30
Årets resultat 1 002 38 220 199 -16 109 18
Balansräkningar (tkr)
2021-01 2020-01 2019-01 2018-01 2017-01 2016-01 2015-01
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 390 121 234 288 127 389 0
Omsättningstillgångar 4 498 2 657 2 496 2 015 422 334 125
Tillgångar 4 888 2 778 2 729 2 303 549 723 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 095 248 370 310 111 177 68
Obeskattade reserver 447 47 153 153 0 55 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 81 162 200 0 112 0
Kortfristiga skulder 3 346 2 402 2 044 1 640 438 380 50
Skulder och eget kapital 4 888 2 778 2 729 2 303 549 723 125
Löner & utdelning (tkr)
2021-01
2020-01
2019-01
2018-01
2017-01
2016-01
2015-01
Löner till styrelse & VD - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 298 149
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 425 46
Utdelning till aktieägare 1 000 100 160 0 0 50 0
Omsättning 17 994 16 354 14 972 10 988 4 212 2 290 316
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 35 30 24 11 5 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 508 463 482 450 356 453 158
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 388 391 410 376 310 350 100
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 766 16 319 463 -8 217 30
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,68% 12,16% 34,07% 175,49% 72,89% 616,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,62% -0,90% 10,04% 18,28% -10,56% 26,42% 24,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,51% -0,15% 1,89% 3,90% -1,48% 8,43% 9,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,47% 1,57% 3,13% 3,48% -0,41% -2,03% 23,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,53% 10,25% 17,93% 18,64% 20,22% 30,41% 58,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,43% 110,62% 122,11% 122,87% 96,35% 87,89% 250,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...