Visa allt om Billecta AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 46 029 22 135 14 161 10 582 5 502 3 323 1 805 246 61
Övrig omsättning 6 588 7 047 6 132 1 610 658 553 503 367 43
Rörelseresultat (EBIT) 16 552 5 568 -2 982 1 587 -402 190 -148 -384 -4
Resultat efter finansnetto 12 604 4 003 -3 123 1 563 -447 142 -187 -409 -4
Årets resultat -117 -58 -74 -121 -536 107 -148 -322 -4
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 243 43 883 19 027 3 244 1 446 1 284 1 034 638 43
Omsättningstillgångar 21 965 16 104 11 408 9 179 5 084 3 332 2 147 494 119
Tillgångar 51 208 59 987 30 435 12 423 6 530 4 615 3 181 1 132 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 480 3 597 3 655 729 440 976 869 235 46
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 544 44 597 13 420 2 639 500 917 792 667 0
Kortfristiga skulder 23 185 11 794 13 360 9 056 5 590 2 723 1 520 231 115
Skulder och eget kapital 51 208 59 987 30 435 12 423 6 530 4 615 3 181 1 132 162
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - - 0 444 33
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - 0 0 133 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 52 617 29 182 20 293 12 192 6 160 3 876 2 308 613 104
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 9 8 6 4 5 5 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 541 2 459 1 770 1 764 1 376 665 361 82 61
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 860 793 845 823 771 355 280 195 44
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 820 7 757 -1 609 2 182 -10 459 13 -355 -4
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 107,95% 56,31% 33,82% 92,33% 65,57% 84,10% 633,74% 303,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,33% 9,28% -9,80% 12,86% -6,16% 4,12% -4,65% -33,92% -2,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,96% 25,15% -21,06% 15,09% -7,31% 5,72% -8,20% -156,10% -6,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 67,63% 49,40% 82,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,65% 19,47% -13,78% 1,16% -9,20% 18,33% 34,74% 106,91% 6,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,80% 6,00% 12,01% 5,87% 6,74% 21,15% 27,32% 20,76% 28,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,74% 136,54% 85,39% 101,36% 90,95% 122,37% 141,25% 213,85% 103,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!