Visa allt om Nakdcom One World AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 2 299 239 1 951 903 1 283 234 763 214 403 132 157 961 21 996
Övrig omsättning 111 065 146 115 60 119 53 112 16 122 9 820 812
Rörelseresultat (EBIT) -483 807 -96 766 -119 238 -133 027 -97 048 -57 631 -3 897
Resultat efter finansnetto -536 939 -133 734 -142 394 -156 492 -94 911 -59 648 -3 925
Årets resultat -543 432 -109 436 -111 935 -131 707 -74 379 -46 676 -3 232
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 492 681 471 084 194 765 118 883 72 262 37 934 19 591
Omsättningstillgångar 1 361 956 942 644 826 343 501 882 243 465 225 654 28 503
Tillgångar 1 854 637 1 413 728 1 021 108 620 765 315 727 263 588 48 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 312 827 385 384 409 133 310 710 110 843 145 261 16 610
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 81 81 81
Långfristiga skulder 152 312 103 384 12 391 14 893 26 144 26 729 176
Kortfristiga skulder 1 389 498 924 960 599 584 295 162 178 659 91 517 31 227
Skulder och eget kapital 1 854 637 1 413 728 1 021 108 620 765 315 727 263 588 48 094
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD 1 628 1 945 1 186 951 673 394 208
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 125 789 96 101 73 748 55 535 46 619 33 465 4 624
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - -
Sociala kostnader 47 017 37 905 24 508 17 675 15 258 10 482 1 422
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 410 304 2 098 018 1 343 353 816 326 419 254 167 781 22 808
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 302 245 196 160 130 92 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 613 7 967 6 547 4 770 3 101 1 717 1 833
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 597 565 526 481 491 486 476
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -405 805 -54 532 -102 372 -124 449 -92 207 -53 932 -2 964
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,79% 52,11% 68,14% 89,32% 155,21% 618,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -25,99% -6,84% -11,56% -21,43% -29,29% -21,85% -8,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -20,97% -4,96% -9,20% -17,43% -22,94% -36,47% -17,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,54% 52,93% 48,66% 43,87% 51,57% 43,60% 41,65%
Rörelsekapital/omsättning -1,20% 0,91% 17,67% 27,09% 16,08% 84,92% -12,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,87% 27,26% 40,07% 50,05% 35,11% 55,11% 34,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,39% 35,83% 67,89% 101,09% 40,67% 167,74% 31,79%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader.

Bokslutet 2014 är 2 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06
Nettoomsättning 2 299 239 1 951 903 1 269 881 734 623 371 395 126 241 4 332 -
Övrig omsättning 111 075 126 362 60 118 53 098 16 116 9 702 1 355 0
Rörelseresultat (EBIT) -493 472 -116 397 -117 058 -128 733 -97 537 -56 984 -4 359 -
Resultat efter finansnetto -542 649 -110 943 -140 198 -155 461 -99 366 -58 815 -4 381 -
Årets resultat -509 820 -85 236 -112 008 -124 628 -73 215 -45 511 -3 412 -
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 307 098 371 435 194 878 118 996 75 645 40 102 20 594 -
Omsättningstillgångar 1 390 682 942 752 825 547 493 910 236 200 213 620 17 804 -
Tillgångar 1 697 780 1 314 187 1 020 425 612 906 311 845 253 722 38 398 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 331 787 403 484 408 665 310 315 112 993 146 246 16 430 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 12 391 14 893 26 144 26 729 176 -
Kortfristiga skulder 1 365 994 910 703 599 369 287 698 172 708 80 747 21 792 -
Skulder och eget kapital 1 697 781 1 314 187 1 020 425 612 906 311 845 253 722 38 398 -
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-06
Löner till styrelse & VD 1 628 1 945 1 186 951 673 394 208 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 125 789 95 426 73 418 54 479 45 630 32 367 3 235 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 47 017 37 758 24 508 17 675 14 960 10 126 1 013 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 410 314 2 078 265 1 329 999 787 721 387 511 135 943 5 687 -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 285 231 191 155 136 89 9 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 068 8 450 6 649 4 740 2 731 1 418 481 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 632 595 538 486 460 486 506 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -437 482 -80 377 -100 192 -120 155 -93 861 -54 450 -4 203 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,79% 53,71% 72,86% 97,80% 194,20% 2 814,15% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -28,97% -5,68% -11,35% -22,93% -31,14% -22,46% -11,35% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -21,39% -3,82% -9,12% -19,13% -26,14% -45,14% -100,62% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,54% 52,93% 49,11% 45,17% 53,56% 47,68% 59,97% -
Rörelsekapital/omsättning 1,07% 1,64% 17,81% 28,07% 17,10% 105,25% -92,06% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,54% 30,70% 40,05% 50,63% 36,23% 57,64% 42,79% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,48% 35,82% 67,78% 103,41% 44,91% 191,02% 33,52% -

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!