Visa allt om KRY International AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettoomsättning 1 965 502 1 482 849 780 926 358 941 234 227 99 686 14 512
Övrig omsättning 5 903 5 040 443 38 1 227 60 746
Rörelseresultat (EBIT) -1 703 808 -1 145 116 -800 191 -362 232 -255 800 -73 242 -11 551
Resultat efter finansnetto -1 790 135 -1 116 753 -843 928 -347 870 -250 681 -73 731 -10 784
Årets resultat -1 760 113 -1 118 066 -844 065 -347 870 -250 681 -73 731 -10 786
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 504 609 1 222 785 531 054 57 361 17 016 5 904 1 966
Omsättningstillgångar 1 157 652 1 678 339 834 595 1 497 336 525 559 191 281 52 419
Tillgångar 2 662 260 2 901 124 1 365 649 1 554 697 542 576 197 185 54 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 454 818 2 111 605 798 691 1 468 777 469 032 172 533 46 990
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 52 603 48 192 19 885 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 625 000 112 588 214 212 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 529 838 628 739 332 861 85 920 73 544 24 652 7 395
Skulder och eget kapital 2 662 260 2 901 124 1 365 649 1 554 697 542 576 197 185 54 385
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
Löner till styrelse & VD 11 700 5 879 7 965 3 773 2 115 1 394 -
Varav tantiem till styrelse & VD 225 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 551 296 1 014 791 289 450 181 081 76 858 23 086 -
Varav resultatlön till övriga anställda 2 289 - - 0 - - -
Sociala kostnader 562 258 360 390 96 959 54 632 28 953 7 797 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 971 405 1 487 889 781 369 358 979 235 454 99 746 15 258
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 053 2 107 1 419 316 139 51 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 644 704 550 1 136 1 685 1 955 806
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 690 662 277 666 800 608 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 252 871 -1 006 919 -737 902 -349 707 -253 464 -72 509 -11 067
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,55% 89,88% 117,56% 53,24% 134,96% 586,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -62,59% -37,98% -58,52% -22,32% -46,19% -37,14% -19,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -84,78% -74,30% -102,34% -96,67% -107,00% -73,47% -74,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 69,16% 17,14% 31,79% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,94% 70,78% 64,25% 393,22% 192,98% 167,15% 310,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,08% 72,79% 58,48% 94,47% 86,45% 87,50% 86,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,49% 266,94% 250,73% 1 742,71% 714,62% 775,92% 708,84%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2014 är 9 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 174 567 160 346 110 800 56 448 33 144 13 306 2 668 191 676
Övrig omsättning 0 0 0 37 331 37 746 1 456 0
Rörelseresultat (EBIT) -751 931 -685 357 -555 620 -312 285 -211 123 -79 474 -18 583 -5 027 -596
Resultat efter finansnetto -944 584 -647 117 -582 421 -299 529 -206 089 -79 986 -17 817 -5 065 -604
Årets resultat -944 584 -647 117 -582 421 -265 442 -215 089 -66 461 -10 787 -5 065 -604
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 173 924 2 496 334 880 965 276 733 99 101 10 928 2 016 1 707 676
Omsättningstillgångar 756 041 645 478 572 237 1 373 489 457 286 185 074 50 478 1 202 338
Tillgångar 3 929 965 3 141 812 1 453 202 1 650 222 556 387 196 003 52 494 2 908 1 014
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 155 897 2 998 165 1 171 464 1 596 787 513 246 182 193 46 990 421 196
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 22 181 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 779 658 0 121 337 0 0 0 0 1 590 700
Kortfristiga skulder 972 229 143 648 160 401 53 435 43 141 13 810 5 504 897 117
Skulder och eget kapital 3 929 965 3 141 812 1 453 202 1 650 222 556 387 196 003 52 494 2 908 1 014
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 5 197 3 877 7 965 3 773 2 115 1 394 - - 139
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 282 125 214 805 148 115 86 974 46 887 15 892 - 2 310 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 135 969 93 291 63 280 36 551 19 300 5 596 - 677 135
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 174 567 160 346 110 800 56 485 33 475 13 343 3 414 1 647 676
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 379 191 269 80 82 32 15 7 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 461 840 412 706 404 416 178 27 225
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 944 1 595 780 1 527 831 671 445 431 209
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -718 212 -666 424 -543 476 -306 191 -208 959 -78 744 -18 099 -4 686 -596
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,87% 44,72% 96,29% 70,31% 149,09% 398,73% 1 296,86% -71,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,87% -20,37% -37,91% -18,10% -37,03% -40,55% -33,90% -172,87% -58,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -312,15% -399,14% -497,15% -529,05% -621,64% -597,28% -667,05% -2 631,94% -88,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,17% 94,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,06%
Rörelsekapital/omsättning -123,84% 312,97% 371,69% 2 338,53% 1 249,53% 1 287,12% 1 685,68% 159,69% 32,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,86% 95,43% 80,61% 96,76% 92,25% 92,95% 89,51% 14,48% 19,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,76% 449,35% 356,75% 2 570,39% 1 059,98% 1 340,14% 917,11% 134,00% 288,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!