Visa allt om Hela tanden i Kumla AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2019-01 2018-01 2017-01 2016-01 2015-01
Nettoomsättning 2 155 2 265 2 108 2 248 1 867 1 344 1 001 550
Övrig omsättning 90 0 0 0 7 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 441 574 369 479 266 40 0 -17
Resultat efter finansnetto 422 569 367 472 259 32 -9 -31
Årets resultat 375 455 295 321 203 32 -9 -31
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2019-01 2018-01 2017-01 2016-01 2015-01
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 60 81 107 134 91 104 117
Omsättningstillgångar 785 773 732 716 371 76 46 51
Tillgångar 812 833 813 823 506 168 150 168
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 497 522 367 372 245 42 10 19
Obeskattade reserver 0 40 50 60 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 10 7 21 45 7 73 5
Kortfristiga skulder 299 261 389 370 215 118 66 144
Skulder och eget kapital 812 833 813 823 506 168 150 168
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2019-01
2018-01
2017-01
2016-01
2015-01
Löner till styrelse & VD - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 292 110
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 140 59
Utdelning till aktieägare 400 400 300 300 195 0 0 0
Omsättning 2 245 2 265 2 108 2 248 1 874 1 344 1 001 550
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 155 2 265 2 108 2 248 1 867 1 344 1 001 550
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 087 962 990 1 008 913 680 441 173
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 474 595 395 506 293 53 13 -15
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,86% 7,45% - 20,41% 38,91% 34,27% 82,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 54,31% 68,91% 45,39% 58,20% 52,57% 23,81% 0,00% -10,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,46% 25,34% 17,50% 21,31% 14,25% 2,98% 0,00% -3,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,66% 90,33% 91,41% 89,55% 88,43% 88,84% 88,91% 79,82%
Rörelsekapital/omsättning 22,55% 22,60% 16,27% 15,39% 8,36% -3,12% -2,00% -16,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,21% 66,41% 49,94% 50,89% 48,42% 25,00% 6,67% 11,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 251,84% 289,66% 184,06% 188,92% 167,91% 61,86% 66,67% 35,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2015 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!