Visa allt om Altor Fund IV (No. 1) AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 * 2018-12 * 2017-12 * 2016-12 * 2015-12 * 2014-12 * 2014-06 *
Nettoomsättning 0 0 0 706 732 37 668 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -23 432 -20 694 -16 410 694 199 22 974 -17 988 0
Resultat efter finansnetto 5 746 -35 256 -28 232 115 069 104 448 36 360 0
Årets resultat 648 715 -153 566 383 416 115 069 104 448 36 360 0
Balansräkningar (tkr)
2019-12 * 2018-12 * 2017-12 * 2016-12 * 2015-12 * 2014-12 * 2014-06 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 851 907 7 295 962 5 856 116 3 417 311 1 274 363 203 621 0
Omsättningstillgångar 161 027 153 873 75 846 101 400 122 468 43 987 64
Tillgångar 10 012 944 7 449 835 5 931 962 3 518 711 1 396 832 247 609 64
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 918 535 319 037 502 418 182 109 100 717 37 572 64
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 647 809 6 684 007 4 434 346 2 756 746 1 085 528 874 0
Kortfristiga skulder 446 611 446 781 995 198 579 846 210 587 209 173 0
Skulder och eget kapital 10 012 944 7 449 835 5 931 962 3 518 711 1 396 832 247 609 64
Löner & utdelning (tkr)
2019-12 * 2018-12 * 2017-12 *
2016-12 *
2015-12 *
2014-12 * 2014-06 *
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 24 477 0 60 057 69 256 56 975 0 0
Omsättning 0 0 0 706 732 37 668 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -23 432 -20 694 -16 410 694 199 22 974 -17 988 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% 1 776,21% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 19,73% 8,02% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 98,23% 297,36% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning - - - -67,70% -233,94% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,17% 4,28% 8,47% 5,18% 7,21% 15,17% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,06% 34,44% 7,62% 17,49% 58,16% 21,03% -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2014 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* 2019-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2018-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2017-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2016-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2015-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2014-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2014-06 : Bokslutet har räknats om från euro

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...