Visa allt om Wisearc Advisors AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Nettoomsättning 14 080 11 074 9 613 17 809 13 337 7 840 11 646 5 866 3 668
Övrig omsättning 27 40 19 141 114 254 270 25 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 423 654 -411 1 484 2 236 278 4 349 1 041 789
Resultat efter finansnetto 1 426 652 -416 1 478 2 223 274 4 346 1 040 788
Årets resultat 1 117 766 10 1 143 1 314 551 2 434 561 451
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 846 865 863 823 836 849 16 21 0
Omsättningstillgångar 6 822 5 374 5 220 13 284 5 483 3 796 6 913 3 044 1 283
Tillgångar 7 668 6 239 6 084 14 107 6 320 4 645 6 930 3 066 1 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 983 3 866 3 275 3 265 2 772 1 458 2 564 906 501
Obeskattade reserver 850 850 1 200 1 650 1 658 1 159 1 641 491 203
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 835 1 523 1 609 9 192 1 890 2 028 2 724 1 668 579
Skulder och eget kapital 7 668 6 239 6 084 14 107 6 320 4 645 6 930 3 066 1 283
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 110 868
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 747 404
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 650 0 1 657 777 0
Omsättning 14 107 11 114 9 632 17 950 13 451 8 094 11 916 5 891 3 668
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 7 7 7 7 7 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 011 1 846 1 373 2 544 1 905 1 120 1 664 1 955 1 834
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 043 976 920 862 898 878 812 967 650
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 442 671 -403 1 497 2 249 286 4 354 1 044 789
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,14% 15,20% -46,02% 33,53% 70,11% -32,68% 98,53% 59,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,62% 10,48% -6,76% 10,52% 35,38% 5,98% 62,76% 33,95% 61,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,14% 5,91% -4,28% 8,33% 16,77% 3,55% 37,34% 17,75% 21,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,41% 72,87% 76,59% 50,74% 77,33% 99,06% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 35,42% 34,78% 37,56% 22,98% 26,94% 22,55% 35,97% 23,46% 19,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,63% 72,59% 69,21% 32,27% 64,32% 50,85% 55,47% 42,04% 51,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 371,77% 352,86% 324,43% 144,52% 290,11% 187,18% 253,78% 182,49% 221,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!