Visa allt om ALJ Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Nettoomsättning 80 27 914 41 563 38 224 31 017 30 356 29 615 8 631
Övrig omsättning 321 924 405 350 682 245 0 1
Rörelseresultat (EBIT) -352 -566 743 -58 632 1 111 837 -70
Resultat efter finansnetto -594 -715 670 820 750 1 176 830 -123
Årets resultat -594 -421 524 633 579 703 669 -174
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 113 4 432 4 671 4 327 3 543 3 628 162 224
Omsättningstillgångar 2 191 3 793 9 507 6 890 4 913 3 287 2 338 1 364
Tillgångar 6 304 8 225 14 177 11 217 8 456 6 915 2 500 1 588
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 548 3 563 4 634 2 310 1 827 1 248 545 -124
Obeskattade reserver 0 0 294 294 294 294 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 018 3 912 5 531 5 530 5 061 4 305 517 0
Kortfristiga skulder 737 750 3 719 3 083 1 274 1 067 1 438 1 712
Skulder och eget kapital 6 304 8 225 14 177 11 217 8 456 6 915 2 500 1 588
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - - 505 67
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - - - 178 8
Utdelning till aktieägare 0 0 150 150 150 0 0 0
Omsättning 401 28 838 41 968 38 574 31 699 30 601 29 615 8 632
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 2 3 7 6 4 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 13 957 13 854 5 461 5 170 7 589 14 808 8 631
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 169 195 249 272 240 342 106
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -83 -297 973 184 854 1 307 906 -70
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,71% -32,84% 8,74% 23,24% 2,18% 2,50% 243,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,58% -6,88% 6,69% 7,31% 12,76% 19,22% 38,20% -4,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -440,00% -2,03% 2,28% 2,15% 3,48% 4,38% 3,22% -0,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -17,50% -0,16% 4,71% 7,53% 9,91% 9,29% 8,12% 8,12%
Rörelsekapital/omsättning 1 817,50% 10,90% 13,93% 9,96% 11,73% 7,31% 3,04% -4,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,42% 43,32% 34,30% 22,64% 24,32% 21,36% 21,80% -7,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,86% 416,27% 12,99% 37,20% 69,86% 73,85% 52,99% 2,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!