Visa allt om Vevhuset i Trollhättan AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2022 är 18 månader.

Bokslutet 2020 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-06 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 4 554 2 723 3 888 2 523 2 153 1 803 1 803 1 713
Övrig omsättning 9 876 0 0 50 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 12 380 637 1 190 1 007 737 617 543 721
Resultat efter finansnetto 11 573 216 482 681 -49 422 343 344
Årets resultat 6 982 126 282 398 28 246 201 201
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-06 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 760 22 775 22 594 24 288 33 146 15 793 16 503 17 213
Omsättningstillgångar 11 550 2 876 3 284 2 334 1 655 377 3 116 14
Tillgångar 15 310 25 650 25 877 26 623 34 802 16 170 19 619 17 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 214 232 1 406 1 124 726 698 452 251
Obeskattade reserver 3 292 539 485 363 192 278 172 86
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 22 431 21 375 22 959 23 530 12 508 10 680 11 160
Kortfristiga skulder 4 804 2 448 2 612 2 178 10 354 2 688 8 316 5 730
Skulder och eget kapital 15 310 25 650 25 877 26 623 34 802 16 170 19 619 17 227
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-06
2020-06
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 1 300 0 0 0 0 0
Omsättning 14 430 2 723 3 888 2 573 2 153 1 803 1 803 1 713
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 380 1 790 2 885 2 137 1 610 1 327 1 253 1 253
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 67,24% -29,96% - 17,19% 19,41% 0,00% 5,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 80,86% 2,48% 4,68% 5,20% 2,16% 3,98% 2,97% 4,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 271,85% 23,39% 31,12% 54,89% 34,93% 35,66% 32,28% 42,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 148,13% 15,72% 17,28% 6,18% -404,04% -128,18% -288,41% -333,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,89% 2,54% 6,90% 5,29% 2,52% 5,66% 2,99% 1,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 240,42% 117,48% 125,73% 107,16% 15,98% 14,03% 37,47% 0,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!