Visa allt om Estetfrisörerna Uppsala AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 479 1 482 1 411 1 892 1 904 1 132 810 752 669
Övrig omsättning 1 66 141 1 509 361 543 669 965 634
Rörelseresultat (EBIT) -245 21 226 1 383 185 168 165 341 60
Resultat efter finansnetto -244 19 225 1 383 184 167 164 327 46
Årets resultat 0 58 132 823 98 91 95 184 20
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 555 509 0 0 146 209 271 334 397
Omsättningstillgångar 543 995 1 619 1 989 732 660 502 647 466
Tillgångar 1 099 1 504 1 619 1 989 878 869 774 981 863
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 701 700 643 1 010 337 339 349 254 70
Obeskattade reserver 324 574 631 578 246 193 147 105 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 8 8 6 5 2 2 300 479
Kortfristiga skulder 68 222 338 394 289 335 277 323 296
Skulder och eget kapital 1 099 1 504 1 619 1 989 878 869 774 981 863
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 316 316
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 99 99
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 150 100 100 0 0
Omsättning 480 1 548 1 552 3 401 2 265 1 675 1 479 1 717 1 303
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 3 3 3 3 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 479 494 470 631 635 1 132 810 752 669
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 481 376 345 407 378 620 508 468 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -245 21 226 1 419 248 231 228 404 117
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -67,68% 5,03% -25,42% -0,63% 68,20% 39,75% 7,71% 12,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -22,29% 1,40% 13,96% 69,53% 21,07% 19,33% 21,32% 34,76% 6,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -51,15% 1,42% 16,02% 73,10% 9,72% 14,84% 20,37% 45,35% 8,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,57% 94,67% 96,03% 89,59% 83,67% 72,08% 75,43% 68,88% 65,02%
Rörelsekapital/omsättning 99,16% 52,16% 90,79% 84,30% 23,27% 28,71% 27,78% 43,09% 25,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,78% 76,31% 70,12% 73,45% 60,24% 56,33% 59,90% 34,24% 9,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 761,76% 434,68% 470,12% 502,28% 190,66% 166,87% 141,88% 170,28% 131,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!