Visa allt om Fastighetsbolaget Sandstrand i Götene AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 9 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 102 127 114 173 180 162 52 70 0
Övrig omsättning 1 924 1 875 1 848 1 817 1 838 1 708 1 047 1 355 0
Rörelseresultat (EBIT) 760 806 728 854 839 210 379 889 -408
Resultat efter finansnetto 495 531 426 494 540 -172 123 571 -477
Årets resultat 391 417 335 435 459 -173 96 550 -477
Balansräkningar (tkr)
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 720 14 966 15 807 16 096 16 915 17 733 18 525 14 467 8 284
Omsättningstillgångar 321 434 998 506 1 265 466 365 2 855 559
Tillgångar 15 041 15 400 16 804 16 603 18 180 18 199 18 889 17 322 8 843
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 034 1 642 1 225 940 505 47 219 123 -427
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 253 13 384 14 428 14 638 16 695 17 295 18 011 17 006 8 316
Kortfristiga skulder 755 374 1 151 1 025 980 857 659 193 954
Skulder och eget kapital 15 041 15 400 16 804 16 603 18 180 18 199 18 889 17 322 8 843
Löner & utdelning (tkr)
2022-09
2021-09
2020-09
2019-09
2018-09
2017-09
2016-09
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 026 2 002 1 962 1 990 2 018 1 870 1 099 1 425 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 556 1 646 1 563 1 672 1 657 1 028 908 1 334 -215
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,69% 11,40% -34,10% -3,89% 11,11% 211,54% -25,71% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,07% 5,25% 4,33% 5,15% 4,61% 1,15% 2,01% 5,13% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 748,04% 637,01% 638,60% 494,22% 466,11% 129,63% 728,85% 1 270,00% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 92,98% 75,14% 68,33% 64,81% 17,31% 38,57% -
Rörelsekapital/omsättning -425,49% 47,24% -134,21% -300,00% 158,33% -241,36% -565,38% 3 802,86% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,52% 10,66% 7,29% 5,66% 2,78% 0,26% 1,16% 0,71% -4,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,52% 116,04% 86,71% 49,37% 129,08% 54,38% 55,39% 1 479,27% 58,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!