Visa allt om Proper Matchning AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 18 månader.

Bokslutet 2014 är 6 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 19 528 14 589 12 705 11 379 6 527 4 785 4 024 1 411
Övrig omsättning 31 21 65 371 124 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 686 1 548 386 834 1 025 793 774 322
Resultat efter finansnetto 1 686 1 535 394 830 1 023 793 773 322
Årets resultat 533 617 44 576 803 819 449 186
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 539 432 96 400 61 87 58 75
Omsättningstillgångar 4 585 3 459 1 962 1 966 2 328 1 734 1 324 525
Tillgångar 5 125 3 890 2 058 2 366 2 389 1 821 1 383 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 587 713 97 633 867 914 530 236
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 17 278 83
Avsättningar (tkr) 502 394 49 329 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 036 2 782 1 912 1 404 1 521 890 575 281
Skulder och eget kapital 5 125 3 890 2 058 2 366 2 389 1 821 1 383 600
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 586 1 113 274
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 708 436 84
Utdelning till aktieägare 0 660 0 580 810 850 435 155
Omsättning 19 559 14 610 12 770 11 750 6 651 4 785 4 024 1 411
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 6 5 5 4 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 906 2 918 3 176 1 897 1 305 957 1 006 1 411
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 874 735 831 592 470 465 395 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 686 1 558 410 861 1 052 815 790 330
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,85% 14,83% 11,65% 74,34% 36,41% 18,91% 185,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,90% 39,79% 19,34% 35,25% 42,90% 43,55% 55,97% 53,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,63% 10,61% 3,13% 7,33% 15,70% 16,57% 19,23% 22,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,34% 45,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,81% 4,64% 0,39% 4,94% 12,36% 17,64% 18,61% 17,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,45% 18,33% 4,71% 26,75% 36,29% 50,92% 54,00% 50,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,60% 124,34% 102,62% 140,03% 153,06% 194,83% 230,26% 186,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!