Visa allt om Aim Apparel AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2021 är 9 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2021-03
Nettoomsättning 276 893 285 162 254 741
Övrig omsättning 9 251 6 072 4 399
Rörelseresultat (EBIT) 1 427 19 728 45 186
Resultat efter finansnetto 554 19 477 44 396
Årets resultat -969 13 733 33 420
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2021-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 122 259 19 578 3 286
Omsättningstillgångar 217 253 235 419 193 717
Tillgångar 339 512 254 997 197 004
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 175 743 172 246 126 904
Minoritetsintressen 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 667 3 500 3 691
Långfristiga skulder 95 570 20 000 0
Kortfristiga skulder 66 532 59 251 66 409
Skulder och eget kapital 339 512 254 997 197 004
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2021-03
Löner till styrelse & VD 2 900 2 303 3 600
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - -
Löner till övriga anställda 30 761 18 273 15 534
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - -
Sociala kostnader 9 577 6 162 5 104
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 286 144 291 234 259 140
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 70 63 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 956 4 526 6 065
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 587 455 582
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 813 19 995 45 539
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,90% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,79% 7,76% 22,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,97% 6,94% 17,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,57% 69,29% 73,13%
Rörelsekapital/omsättning 54,43% 61,78% 49,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,76% 67,55% 64,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,63% 168,13% 88,96%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2021 är 9 månader.

Bokslutet 2019 är 13 månader.

Bokslutet 2015 är 14 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2021-03 2020-03 2019-03 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02
Nettoomsättning 192 750 187 215 165 670 65 318 54 323 45 512 29 710 9 321 2 222
Övrig omsättning 11 849 7 845 4 399 0 12 150 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -9 328 -268 24 044 7 112 8 556 13 225 11 425 4 284 908
Resultat efter finansnetto -9 600 -416 23 258 10 274 9 982 13 728 11 346 4 284 908
Årets resultat -2 095 -248 13 628 7 256 6 085 8 275 6 635 2 501 708
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2021-03 2020-03 2019-03 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 487 1 501 1 544 880 610 629 148 80 80
Omsättningstillgångar 155 851 156 474 133 069 78 321 34 831 28 443 16 677 5 232 1 129
Tillgångar 191 338 157 975 134 613 79 201 35 441 29 071 16 825 5 312 1 209
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 216 106 311 76 562 62 934 21 676 17 073 8 798 2 835 758
Obeskattade reserver 8 093 16 990 17 248 11 384 9 546 7 199 3 914 1 074 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 771 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 64 257 34 673 40 803 4 883 4 219 4 800 4 114 1 403 451
Skulder och eget kapital 191 338 157 975 134 613 79 201 35 441 29 071 16 825 5 312 1 209
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2021-03
2020-03
2019-03
2018-02
2017-02
2016-02
2015-02
Löner till styrelse & VD 1 800 1 457 1 903 - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 237 14 797 11 693 - - - - 530 313
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 476 6 111 4 970 - - 0 0 215 48
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 156
Omsättning 204 599 195 060 170 069 65 318 54 335 45 662 29 710 9 321 2 222
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 60 51 31 19 15 10 6 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 213 3 671 5 344 3 438 3 622 4 551 4 952 4 661 1 111
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 571 449 604 468 592 460 385 382 181
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -8 664 -101 24 283 7 284 8 728 13 266 11 462 4 284 908
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,96% - 153,64% 20,24% 19,36% 53,19% 218,74% 319,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,54% -0,10% 17,87% 13,00% 28,21% 47,59% 67,94% 80,70% 75,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,51% -0,09% 14,52% 15,77% 18,40% 30,40% 38,48% 45,99% 40,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,68% 68,05% 72,25% 69,03% 66,60% 68,09% 71,14% 72,44% 67,42%
Rörelsekapital/omsättning 47,52% 65,06% 55,69% 112,43% 56,35% 51,95% 42,29% 41,08% 30,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,77% 75,68% 66,87% 90,67% 82,17% 78,04% 70,44% 69,14% 62,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,20% 176,35% 123,59% 1 370,24% 497,61% 421,85% 302,26% 349,39% 187,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!