Visa allt om Skepparkrok AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 17 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-05 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05 2017-05 2016-05 2015-05
Nettoomsättning 493 1 455 1 123 1 057 3 577 4 628 4 038 2 458 902
Övrig omsättning 853 0 32 0 15 0 75 0 92
Rörelseresultat (EBIT) 616 50 72 -415 255 494 901 171 196
Resultat efter finansnetto 617 50 72 -415 254 469 897 141 179
Årets resultat 178 50 72 -356 2 1 682 54 43
Balansräkningar (tkr)
2023-05 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05 2017-05 2016-05 2015-05
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 60 110 161 309 523 653 568 365
Omsättningstillgångar 590 127 359 214 528 1 638 1 544 899 458
Tillgångar 590 187 469 374 837 2 161 2 197 1 467 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 -71 -120 -192 164 162 829 147 93
Obeskattade reserver 0 0 0 0 59 113 196 174 123
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 59 85 0 76 23
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 50 66 81
Kortfristiga skulder 483 257 589 567 555 1 801 1 121 1 004 503
Skulder och eget kapital 590 187 469 374 837 2 161 2 197 1 467 822
Löner & utdelning (tkr)
2023-05
2022-05
2021-05
2020-05
2019-05
2018-05
2017-05
2016-05
2015-05
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 446 113
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 291 64
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 668 0 0
Omsättning 1 346 1 455 1 155 1 057 3 592 4 628 4 113 2 458 994
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 493 1 455 1 123 1 057 1 789 1 157 1 010 615 301
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 224 549 354 469 475 430 299 188 61
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 616 100 123 -344 469 714 1 075 289 264
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -66,12% 29,56% 6,24% -70,45% -22,71% 14,61% 64,28% 172,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 104,58% 26,74% 15,35% -110,96% 30,47% 22,86% 41,01% 11,66% 23,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 125,15% 3,44% 6,41% -39,26% 7,13% 10,67% 22,31% 6,96% 21,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,42% 78,69% 75,51% 59,98% 75,99% 68,78% 66,39% 72,34% 80,93%
Rörelsekapital/omsättning 21,70% -8,93% -20,48% -33,40% -0,75% -3,52% 10,48% -4,27% -4,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,14% -37,97% -25,59% -51,34% 25,09% 11,58% 44,69% 19,27% 22,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,15% 24,51% 43,97% 20,11% 81,08% 49,14% 72,35% 36,45% 32,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!