Visa allt om L Allriv AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 871 1 145 1 243 1 268 1 573 1 738 4 362 4 801 2 384
Övrig omsättning 0 0 0 0 33 25 175 17 0
Rörelseresultat (EBIT) -63 177 250 356 340 -403 397 1 572 95
Resultat efter finansnetto 511 1 144 1 329 298 238 -408 397 1 572 95
Årets resultat 596 1 107 1 159 224 162 10 229 921 53
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 051 1 800 1 481 887 761 715 403 0 0
Omsättningstillgångar 527 1 498 1 030 444 364 441 1 622 1 817 266
Tillgångar 3 578 3 297 2 511 1 331 1 124 1 156 2 025 1 817 266
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 322 2 976 2 159 1 009 826 814 953 1 024 103
Obeskattade reserver 100 193 193 93 93 93 516 415 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 50 50 50 4 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 157 79 109 179 202 249 556 378 138
Skulder och eget kapital 3 578 3 297 2 511 1 331 1 124 1 156 2 025 1 817 266
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 724 299 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 230 94 -
Utdelning till aktieägare 304 250 290 10 40 150 150 300 0
Omsättning 871 1 145 1 243 1 268 1 606 1 763 4 537 4 818 2 384
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 436 573 622 634 787 869 2 181 2 401 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 391 311 356 211 141 230 497 203 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -63 229 319 425 409 -334 444 1 572 95
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,93% -7,88% -1,97% -19,39% -9,49% -60,16% -9,14% 101,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,28% 35,70% 60,57% 29,23% 30,25% -34,95% 19,70% 86,57% 35,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 79,22% 102,79% 122,37% 30,68% 21,61% -23,25% 9,15% 32,76% 3,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,08% 89,52% 98,95% 86,12% 63,51% 39,30% 47,82% 51,01% 11,28%
Rörelsekapital/omsättning 42,48% 123,93% 74,09% 20,90% 10,30% 11,05% 24,44% 29,97% 5,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,03% 94,83% 91,98% 81,26% 79,94% 76,69% 66,94% 74,17% 46,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 335,67% 1 896,20% 944,95% 248,04% 180,20% 177,11% 291,73% 480,69% 192,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!